Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/924
Title: Çeşitli bitkisel bileşiklerin biyofilm oluşumunu önleme özelliklerinin araştırılması
Other Titles: Investigation of anti-biofilm activity of some essential oils
Authors: Güven, Kıymet
Gürbüz, Ece
Keywords: Mikrobiyoloji
Microbiology
Issue Date: 2019
Publisher: Eskişehir Teknik Üniversitesi
Abstract: Uçucu yağlar, bitkilerden veya bitkisel droglardan, su veya su buharı destilasyonuyla elde edilen, oda sıcaklığında sıvı halde olan, fakat bazen donabilen, uçucu, kuvvetli kokulu ve yağımsı karışımlardır. Uçucu yağlar doğal antibiyofilm etkili ajanlardır. Uçucu yağların yapısında bulunan alkoller vejetatif hücrelere karşı bakteriostatik aktiviteden çok bakterisidal etkilidirler. Aldehitler güçlü elektronegatiflikleri nedeniyle güçlü antibiyofilm aktiviteye sahiptirler. Elektronegatif bileşikler protein ve nükleik asit gibi yaşamsal zorunlu bileşiklerle reaksiyona girerek mikroorganizma gelişimini inhibe eder ve biyofilm oluşumunu engeller. Bu çalışmada Ylang-ylang (Cananga odorata), Sandal ağacı (Arbutus andrachne), Sedir ağacı (Cedrus atlantica), Günlük ağacı (Liquidambar orientalis), Bergamot (Citrus bergamia), Yasemin (Jasminum nudiflorum) uçucu yağlarının gram pozitif Staphylococcus aureus ATCC (29213) ile gram negatif Escherichia coli ATCC (25922) ve Escherichia coli ATCC (35200) bakteri strainleri üzerinde antimikrobiyal ve antibiyofilm etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır. En yüksek antimikrobiyal ve antibiyofilm aktiviteyi Yasemin (Jasminum nudiflorum) ve Ylang-ylang (Cananga odorata) yağlarının göstermiştir. Bu yağlar enfeksiyonel hastalıkların tedavisinde alternatif çözümler üretebilme potansiyeline sahiptir.
Essential oils are volatile, strongly aromatic and oily mixtures which are obtained by plant or vegetable droplets, obtained by distillation of water or water vapor, but which are liquid at room temperature, but sometimes can be solid. Essential oils have natural antibiofilm effects. Alcohols in the composition of essential oils are bactericidal rather than bacteriostatic activity against vegetative cells. Aldehydes have strong antibiotic activity because of their strong electronegativity. Electronegative compounds inhibit the growth of microorganisms by reacting with vital compulsive compounds such as proteins and nucleic acids and prevent biofilm formation. The aim of this study was to investigate the antimicrobial and antibiofilm effects of Ylang-ylang (Cananga odorata), Arbutus andrachne, Cedrus atlantica, Liquidambar orientalis, Bergamot (Citrus bergamia), Jasmine (Jasminum nudiflorum) essential oils on gram-positive Staphylococcus aureus ATCC (29213) and gram-negative Escherichia coli ATCC (25922) andEscherichia coli ATCC (35200)bacterial strains. It was found that the highest antimicrobial and antibiofilm activity was obtained by Jasmine (Jasminum nudiflorum) and Ylang-ylang (Cananga odorata) essential oils. These essential oils, heva the potential to offer alternative solutions in the treatment of infectious diseases.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=vjszP7PzV0HebcjFEvDfwHcolpOwi68IBOh66yoDn65lHHq2r9ozI03oLS4Kz3Es
https://hdl.handle.net/20.500.13087/924
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

56
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.