Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/892
Title: Farklı yükseklik ve zemin sınıfına sahip betonarme bina kolonlarına etki eden yüklerle çelik ve kompozit kolon tasarımı
Other Titles: Design of steel and composite columns with loads affecting columns of reinforced concrete building models with different heights and soil classifications
Authors: Taşkın, Kıvanç
Güler, Koray
Keywords: İnşaat Mühendisliği
Civil Engineering
Kolon
Kompozit Kolon
Çelik Kolon
Betonarme Kolon
Column
Composite Column
Steel Column
Reinforced Concrete Column
Issue Date: 2019
Publisher: Eskişehir Teknik Üniversitesi
Abstract: Günümüzde yapı ihtiyaçlarının ve çeşitliliğinin giderek farklılaşması ile yapı elemanları tasarımlarında da farklılaşma durumu ortaya çıkmıştır. Yapı elemanlarının üzerinde oluşan yük etkilerinin karşılanmasında ülkemizde olduğu gibi dünya genelinde de betonarme sistemler yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Betonarme yapıların tasarım ve üretim noktasında sağladığı kolaylıklar günümüzde onu popüler kılarken, ihtiyaçların farklılaşması bu elemanların boyutlarında ve maliyetlerindeki artışı bizlere göstermektedir. Betonarme yapı sistemi içinde çelik ve kompozit kolon kullanımı geleneksel betonarme sistemlere göre iyi bir alternatif olarak öne çıkmaktadır. Bu çalışmada Eskişehir'de yer alan 3 farklı zemin sınıfına göre, planı aynı tutularak oluşturulan 5 ve 13 katlı betonarme binaların 2019 yılında yürürlüğe giren Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği ile analizi yapılmış ve kolonlara etki eden yükleri hesaplanmıştır. Hesaplanan bu yük değerleri kullanılarak Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapım Esaslarına Dair Yönetmelik 2016'ya uygun çelik ve kompozit kolon tasarımı yapılmıştır. Bu çalışmada, Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği 2018 kullanılarak analizi yapılan binaların farklı kolon tipleri ile tasarlanması durumunda, mühendislik, mimari ve yapı maliyeti açısından ne tür değişikliklerin olacağı ve tasarım yapılırken farklı kolon tipi alternatiflerinin değerlendirilmesinin önemi irdelenmiştir. Anahtar Kelimeler:
Nowadays, by means of the differentiation of building needs and diversity, variety has emerged also in the design of structural members. Reinforced concrete systems are widely used in the world as in our country in order to resist load effects on the building elements. Advantages of reinforced concrete structures on the right of design and construction point, make it popular nowadays, the differentiation of needs resulting with the increase in the dimensions of members and construction cost of these elements. The use of steel and composite columns in the reinforced concrete structural system stands out as a good alternative to conventional reinforced concrete systems. In this study, 5 and 13 storey reinforced concrete buildings, with same plan, were analyzed according to 3 different soil classes in Eskişehir with 2019 Turkish Seismic Code. And load resultants for columns are calculated. Using these load values, steel and composite columns were designed in accordance with "Specification for Design, Calculation and Construction Principles of Steel Structures 2016". Also in this study; in case of using different type of columns in analyzed buildings according to 2019 Turkish seismic code, what differences would be resulted in terms of engineering,architectural and construction cost are examined. Also importance of using different alternatives of column types during design is investigated. Keywords:
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=4J_FzTwlrMCH4qBROpXPHzmLQW6QfFPoB-ArYe3LfX5tAfXnB7jMMQGweffcvlzf
https://hdl.handle.net/20.500.13087/892
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

32
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.