Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/866
Title: Bitkilerde bor toleransının halofitizm değişkeni açısından araştırılması
Other Titles: Investigation of boron tolerance in terms of halophitism variable
Authors: Böcük, Harun
Gökçe, Gökçehan
Keywords: Botanik
Botany
Bitkiler-toksik
Plants-toxic
Ekmeklik buğday
Bread wheat
Tuz toleransı
Salt tolerance
Issue Date: 2020
Publisher: Eskişehir Teknik Üniversitesi
Abstract: Bu çalışma, "Bor (B) ile kirlenmiş alanlara halofitik bitkilerin daha iyi uyum sağlayabileceği ve bitkilerin B'a dayanıklılıkları ile tuza dayanıklılıkları açısından benzerlik gösterebileceği" hipotezini test etmek amacıyla tasarlanmıştır. Çalışma kapsamında Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nden (Eskişehir, Türkiye) temin edilen 6 farklı Triticum aestivum L. çeşidi (Dağdaş 94, Ceyhan 99, Atay 85, Bezostaja, Sultan 95, Gerek 79) materyal kullanılmıştır. Tohumlar farklı B ve tuz (sodyum klorür-NaCl) konsantrasyonlarında ve aynı koşullar altında çimlendirilmiş ve çimlenme cevapları belirlenmiştir. Bunun dışında çimlenme indeksleri hesaplanmış, deney sonunda radikula ve plumula kısımlarının yaş ve kuru ağaırlıkları belirlenmiştir. Aynı zamanda toksisite etkilerini biyokimyasal olarak da gözlemleyebilmek ve teyit edebilmek için fotosentetik pigment miktarları da belirlenmiştir. Çalışma sonucunda tuza hassas olduğu belirlenen Ceyhan 99 ve Sultan 95 çeşitlerinin B'a da hassas oldukları, halofitik ortamlarda nispeten iyi gelişen diğer çeşitlerin de B içeren ortamlarda da nispeten iyi geliştikleri belirlenmiş ve belirtilen diğer parametrelerle teyit edilmiştir. Sonuç olarak, hipotez kabul edilmiştir. Bu çalışmanın sonuçlarının B ile kirlenmiş alanlarla ilgili olarak yapılacak olası planlamalara katkı sağlayacağı inancındayız.
This study was designed to test the hypothesis that "Halophytic plants can better adapt to areas contaminated with boron (B) and these plants may resemble B in terms of their resistance to salt. Within the scope of the study, 6 different Triticum aestivum L. cultivars (Dagdas 94, Ceyhan 99, Atay 85, Bezostaja, Sultan 95, Both 79) were used, which were obtained from the Geçit Kuşağı Agricultural Research Institute (Eskişehir, Türkiye). The seeds were germinated at different B and salt (sodium chloride-NaCl) concentrations and under the same conditions and germination responses were determined. In addition, germination indexes were calculated, and wet and dry weight of the radicula and plumule sections were determined at the end of the experiment. At the same time, photosynthetic pigment amounts were determined to be able to observe and confirm the toxicity effects biochemically. As a result of the study, it was determined that Ceyhan 99 and Sultan 95 varieties, which were determined to be sensitive to salt, were sensitive to B, and other varieties that developed relatively well in halophytic environments also developed relatively well in B-containing environments and the results were confirmed with other specified parameters. As a result, the hypothesis was accepted. We believe that the results of this study will contribute to possible planning for B contaminated areas.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=fl0Kw4p1rmMDotyKRdYv1CWSbHFCvHSWSOWETAkzIkvcB24Tn7BpgYpYotqzGI3e
https://hdl.handle.net/20.500.13087/866
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

6
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.