Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/820
Title: Tasarım süreci ve kullanıcı içgörüsü ilişkisi: Tasarım profesyonelleri üzerine bir alan araştırması
Other Titles: The relationship of design process and user insight: A field research on design professionals
Authors: Curaoğlu, Füsun
Ersoy, Nezihe Figen
Ertuğrul, Merve
Keywords: Endüstri Ürünleri Tasarımı
Industrial Design
Endüstriyel tasarım
Industrial design
Endüstriyel ürün
Industrial product
Ürün tasarımı
Product design
Ürün-kullanıcı ilişkileri
Product-user relationship
Issue Date: 2020
Publisher: Eskişehir Teknik Üniversitesi
Abstract: Günümüzde pazarda söz sahibi olmanın ve farklılaşabilmenin yolu kullanıcıyı iyi anlamaktan ve ihtiyaçlarını karşılamaktan geçmektedir. Tasarım sürecinde kullanıcının sürece ve süreç çıktısına etkisi her geçen gün artmaktadır. Bu sebeplerle kullanıcıyı anlamak ve kullanıcıdan içgörü elde etmek önemli hale gelmiştir. Bu tez çalışmasının amacı kullanıcıdan içgörü elde etme ve endüstriyel tasarım süreci ilişkisinin incelenmesidir. Bu çalışma nitel yöntemlerden durum çalışması deseni ve genel tarama modellerinden kesitsel araştırma yaklaşımı ile kurgulanmıştır. Design Week Turkey 2017 etkinliğindeki "Türk Tasarımının Genetik Kodları" sergisinde yer alan ödüllü çay bardağı tasarımları ve tasarımcıları ile Design Turkey Tasarım Ödüllü alan çay bardağı tasarımları ve tasarımcıları örneklem olarak belirlenmiştir. Araştırmaya katılmayı kabul eden kişilerle yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Bulguların değerlendirilmesi içgörü kavramı, içgörü elde etmenin tasarım sürecindeki yeri, içgörü elde etme yöntemleri, kullanıcının rolü, çay bardağı tasarımında içgörü süreci, iyi içgörü elde edilen deneyimler temaları üzerinden gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda tasarım sürecinde tasarımcının içgörüyü kullanıcı üzerinden oluşturduğu ve bu süreçte içgörüye farklı şekillerde birçok verinin elde edilmesi ve analiz edilmesiyle ulaşıldığı sonucuna varılmıştır.
Today, in the field of design, it has become important to understand the user well and meet their needs. The contributions of User are increasing day by day in the design process. For these reasons, it has become important to understand the user and to gain insight from them. The aim of this thesis is to examine the relationship between user insight and industrial design process. This study was constructed with case study design from qualitative methods and cross-sectional research approach from general survey models. Award-winning tea glass designs and designers in the "Genetic Codes of Turkish Design" exhibition at Design Week Turkey 2017 and Design Turkey Design Award-winning tea glass designs and designers were determined as research sample. Semi-structured interviews with people who accepted to participate in the study were conducted. The evaluation of the findings was carried out on the themes of the concept of insight, the place of gaining insight in the design process, methods of obtaining insight, the role of the user, the insight process in tea glass design, and experiences with good insight. As a result of the research, it was concluded that insight was created from the user during the design process and that insight was reached by obtaining and analyzing many data in different ways.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=wf-FPgY-5qjHEzEoOgvMs62czmOcHarXaZktD7FH-hoPVOiWEcSy0YLbISJ9YaJV
https://hdl.handle.net/20.500.13087/820
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

34
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.