Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/809
Title: Sıvı fazda grafen üretiminde çalışma koşullarının grafen verimine etkisinin incelenmesi
Other Titles: Investigation of the effects of operating conditions on liquid phase graphene production
Authors: Varol, Esin
Eroğlu, Mustafa
Keywords: Kimya Mühendisliği
Chemical Engineering
Issue Date: 2019
Publisher: Eskişehir Teknik Üniversitesi
Abstract: Son yıllarda grafen ve grafen bazlı malzemeler nanoteknoloji alanında büyük ilgi çekmektedir. Ancak, grafenin yığın üretiminde basit ve uygun maliyetli yöntemlerin sınırlı olması, birçok teknolojik uygulamada yaygın kullanımını kısıtlamaktadır. Bu çalışmada, grafitin elektrokimyasal ayrıştırılması ile çok katmanlı grafen tabakaların üretimi için basit ve etkili bir yaklaşım ortaya konmuştur. Elektrolit çözelti tipi ve derişiminin elektrokimyasal eksfoliasyon ve sonikasyon ile yüksek verimde çok tabakalı grafen sentezi üzerindeki etkisi incelenmiştir. Elektrokimyasal eksfoliasyonda 0,05, 0,1, 0,5 ve 1 M olmak üzere dört farklı derişimde hazırlanan HCl, H2SO4 ve NaOH çözeltileri kullanılmış olup, 1M H2SO4 çözeltisi varlığında 0,011 mg/ml ile en yüksek grafen derişimine ulaşılmıştır. Karakterizasyon için parçacık boyut dağılımı, FT-IR, XRD, Raman, TEM, SEM ve TGA analizleri yapılmıştır. Elde edilen çok katmanlı grafen epoksi bazlı yaş boyaya farklı oranlarda karıştırılarak, grafenin kaplamada korozyon direncine olan etkileri ASTM B117 standartlarına göre değerlendirilmiştir. Sonuç olarak; sıvı fazda grafen eldesinde kısa süreli elektrokimyasal eksfoliasyon sonrasında uygulanan sonikasyon yöntemiyle uygun koşullarda çalışıldığında, göreceli olarak yüksek dönüşümde birkaç ya da çok katmanlı grafen elde edilebileceği belirlenmiştir.
In recent years, graphene and graphene-based materials have shown great promise in the field of nanotechnology. However, the limited use of simple and cost-effective methods in mass production of graphene limits its widespread use in many technological applications. In this study, a simple and effective approach for the production of multilayer graphene sheets by electrochemical exfoliation of graphite has been demonstrated. The effect of electrolyte solution type and concentration on electrochemical exfoliation and sonication, and high yield multilayer graphene synthesis was investigated. In electrochemical exfoliation, HCl, H2SO4 and NaOH solutions prepared in four different concentrations as 0,05, 0,1, 0,5 and 1 M and the highest graphene concentration of 0,011 mg/ml was obtained when 1 M H2SO4 used. Particle size distribution, FT-IR, XRD, Raman, TEM, SEM and TGA analyzes were performed for characterization. The multilayer graphene flake was mixed with epoxy paints in different ratios, and the effect of graphene on corrosion resistance was evaluated according to ASTM B117 standards. As a result, for liquid-phase graphene production via electrochemical exfoliation followed by sonication, it is determined that a few-layer or multilayer graphene can be obtained in a relatively high conversion under proper conditions.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=vjszP7PzV0HebcjFEvDfwH25uvscrxkaCg8j1EtaFHWZcKNfyTHrNPm7IS5Wi4Cv
https://hdl.handle.net/20.500.13087/809
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

44
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.