Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/800
Title: Tarihi Tarsus Kırkkaşık Bedesteni'nin sürdürülebilirlik açısından incelenmesi
Other Titles: Investigation of historical Tarsus Kırkkaşık Bedesten for sustainability
Authors: Halaç, Hicran Hanım
Ergün, Ruşen
Keywords: Mimarlık
Architecture
Issue Date: 2020
Publisher: Eskişehir Teknik Üniversitesi
Abstract: Tarsus geçmiş dönemlerde Anadolu'nun önemli bir odak noktası ve ticaret merkezidir. Bu kentte Ramazanoğulları Beyliği Dönemi'nde inşa edilmiş olan Kırkkaşık Bedesteni o dönemde Ulu Camii, Yeni Hamam gibi yapılarla beraber kentin ticari odak noktası durumunda iken zamanla bu yapı önemini yitirmiş ve yapıya yeni işlev verilmiştir. Bu çalışmada Kırkkaşık Bedesteni'nin yakın çevresiyle ilişkili olarak verilen işlevin çevresel boyut, işlevsel boyut, yapısal boyut, finansal boyut, süreç algı boyutu ve kültürel algı boyutunda yapı sürdürülebilirliğine olan etkileri değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmeler yapı kullanıcıları ve yapıda çalışan esnafa yöneltilen anket sorularına verilen cevapların yanı sıra koruma ölçütleri de göz önünde bulundurularak yapılmıştır. Hazırlanan bu tez 7 bölümden oluşmaktadır. 1. bölümde tezin amaç, kapsam ve sınırlılıklarından bahsedilmiştir. 2. bölümde bedesten kavramı ve gelişiminden bahsedilirken 3. bölümde anıtsal yapılarda sürdürülebilirliğin ölçümünde performans analiz değerlendirmesinden bahsedilmiştir. Tezin 4 bölümünde Tarsus coğrafi konumu ve tarihsel süreçte gelişimi açıklanmıştır. 5. bölümde Kırkkaşık Bedesteni'nin sürdürülebilirlik performans analiz değerlendirmesi açıklanırken 6. bölümde araştırmanın sonuçlarından bahsedilmiştir. Tezin 7. bölümünde ise tartışma ve öneriler ifade edilmiştir
Tarsus was an important focus and trade center of Anatolia in the past. Kırkkaşık Bedesten, which was built in the period of Ramazanoğulları Principality in this city, lost its importance in time and became a commercial function of the city with the structures such as Ulu Mosque and Yeni Hamam. In this study, the effects of the function given in relation to the immediate environment of Kırkkaşık Bedesten on the environmental sustainability, functional dimension, structural dimension, financial dimension, process perception dimension and cultural perception dimension were evaluated. These evaluations have been made by considering the protection criteria as well as the answers given to the questionnaire directed to the users of the building and the shopkeepers working in the building. This thesis has 7 chapters. In the first part, the purpose, scope and limitations of the thesis are mentioned. In the second part, while the concept and development of the body are mentioned, in the third part, performance analysis evaluation is mentioned in the measurement of sustainability in monumental buildings. In 4 parts of the thesis, Tarsus geographical location and its development in the historical process are explained. While the sustainability performance analysis assessment of Kırkkaşık Bedesteni is explained in Chapter 5, the results of the research are mentioned in Chapter 6. In the 7th part of the thesis, discussions and suggestions are expressed.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=_F5QEpayDXGqGZlp9XiFtOT5HKwEqIj54YjpQnBnl_9avAXnDTQlidmdH8tDl35L
https://hdl.handle.net/20.500.13087/800
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

354
checked on Aug 15, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.