Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/783
Title: Çinko stanat (Zn2SnO4) tozlarının kimyasal kararlılığının belirlenmesi
Other Titles: Determination of chemical stability of zinc stannate (Zn2SnO4) powders
Authors: Özel, Emel
Suvacı, Ender
Erden, Sadiye
Keywords: Mühendislik Bilimleri
Engineering Sciences
TEM =
Issue Date: 2018
Publisher: Eskişehir Teknik Üniversitesi
Abstract: Bu çalışmada, malzeme özelliklerinin (partikül yüzey alanı, partikül boyutu ve morfolojisi) ve ortam pH'ının, çinko stanatın (Zn2SnO4) sulu ortamdaki kimyasal kararlılığı üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Farklı yüzey alanı ve partikül boyutuna sahip Zn2SnO4 tozları yüksek sıcaklık katı hal reaksiyonu ve hidrotermal yöntem ile sentezlenmiştir. Daha sonra Zn2SnO4 süspansiyonları sırasıyla sulu ortamda pH 3, 7 ve 9'da deiyonize suya HCl asidi, NH4OH bazı ve %10 NaCl çözeltileri eklenerek hazırlanmıştır. Süspansiyonlardan alınan süpernatant sıvıları 24 saat aralıklarla 30 gün boyunca toplanarak Zn+2 ve Sn+4 iyonu konsantrasyonları ICP-OES analizi ile belirlenmiştir. ICP-OES sonuçlarına göre, Zn2SnO4'ün katyonları nötr pH ve bazik ortamlarda çok düşük çözünürlük göstermesine rağmen, asidik ortamdan daha fazla etkilenmiştir. Ayrıca, hidrotermal yöntem ile sentezlenen Zn2SnO4 tozunun yüzey alanı (18,053 m2/g) katı hal ile sentezlenen Zn2SnO4 tozuna (1,99 m2/g) göre daha yüksek olduğu için pH 3'teki çözünme hızının daha fazla olduğu ortaya çıkmıştır. Sulu ortamda bekletilen Zn2SnO4 partiküllerinin su ile etkileşime girip girmediği TEM analizleriyle incelenmiştir ve suda bekletilen partiküllerin etrafında etkileşim tabakası oluşmadığı belirlenmiştir. Bu sonuçlar asidik ortamda 30 gün süre boyunca mevcut test koşullarında Zn2SnO4 partiküllerinin yapısının değişmediğini açıkça göstermiştir.
In this study, the effects of material properties (particle surface area, particle size and morphology) and pH on the chemical stability of zinc stannate (Zn2SnO4) in aqueous media were investigated. Zn2SnO4 powders with different surface area and particle size were synthesized by high temperature solid state reaction and hydrothermal method. Subsequently, Zn2SnO4 suspensions were prepared by adding HCl acid, NH4OH base and 10% NaCl solutions in deionized water at pH 3, 7 and 9 in aqueous media. The supernatant from the suspensions were collected for 30 days at 24-hour intervals and concentrations of Zn2+ and Sn4+ ions were determined by ICP-OES analysis. According to ICP-OES results, the cations of Zn2SnO4 were more affected than the acidic medium, although it has neutral pH and very low solubility in basic media. In addition, the surface area of the Zn2SnO4 powder synthesized by the hydrothermal method (18,053 m2/g) was higher than the Zn2SnO4 powder (1.99 m2/g) synthesized by the solid state, which results in a higher dissolution rate at pH 3. The presence of Zn2SnO4 particles in the aqueous medium was investigated by means of TEM analysis and it was determined that no interaction layer was formed around the particles which were kept in water. These results clearly show that the structure of Zn2SnO4 particles has not changed in the acidic environment for 30 days under the current test conditions.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=jNRDC1RLfVd4_T7x7ZXmmdcoN7tZJo-WSMi6vmdari2odjhtD_TXhFs66eS8H5m6
https://hdl.handle.net/20.500.13087/783
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

28
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.