Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/736
Title: İş süreçleri modelleme notasyonu ile süreç haritalama ve süreçlerin yapılandırılması
Other Titles: Process mapping with business process modeling notation and process structuring
Authors: Güner, Banu
Durmaz, İlhan
Keywords: Endüstri ve Endüstri Mühendisliği
Industrial and Industrial Engineering
Issue Date: 2019
Publisher: Eskişehir Teknik Üniversitesi
Abstract: Firmaların rekabet gücünü geliştirme yolunda süreçlerini iyileştirmek, ihtiyaçları en kısa sürede karşılamak ve operasyonel süreçlerinin verimliliğini arttırmak için süreçlerin haritalanması ve tanımların gözden geçirilmesi gerekmektedir. İş süreçlerinin ortaya konması, iş süreçlerinin arasındaki ilişkilerin belirlenmesi, muhtemel sorun noktalarının tespiti ve sorunların giderilmesi için uygun adımların atılmasıyla işletmelere gereksiz ve işlevi olmayan uygulamaların önüne geçme şansı doğurur. Bu çalışmada mobilya üretimi yapan bir işletmede iş akışları, yazılım desteği ile BPMN (Business Process Management Notation) ile haritalanarak mevcut durum ortaya konmuştur. Üretim ana ve alt süreç diyagramları detaylı şekilde CAMUNDA BPM programı yardımıyla gösterilmiştir. Süreçlerin yapılandırılmasında çok ölçütlü karar verme yöntemiyle en verimli süreç iyileştirme uygulaması seçimi yapılarak gelecek durum haritası ortaya konmuştur. İyileştirme sonuçlarının verimliliğe etkisi değerlendirilmiştir. Kullanıcı odaklı çalışma mantığı yeni düzenleme ile oluşturularak, hem fiziksel süreçlerin sanal üretim modelleri üzerinden izlenebilirliği hem de her türlü müdahalenin sanal ortamda yapılabilirliği sağlanmıştır.
Improving the processes of companies to improve their competitiveness, meeting the needs as soon as possible and mapping processes and definitions to improve productivity needs to be reviewed. Establishing business processes, identifying the relationships between business processes, identifying possible problem points and taking appropriate steps to solve problems give businesses the chance to avoid unnecessary and dysfunctional applications. In this study, workflows in a company producing furniture are mapped with BPMN (Business Process Management Notation) with software support and the current situation is revealed. Production main and sub-process diagrams are shown in detail with the help of CAMUNDA BPM program. In the structuring of the processes, the most efficient process improvement application was selected by multi-criteria decision making method and the future situation map was revealed. The effect of improvement results on productivity was evaluated. User-oriented working logic has been created with the new arrangement, and both physical processes can be monitored through virtual production models and all kinds of interventions can be done in virtual environment.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=npGs9H39x7G6401x51yqpFZcWBRXGBk-A2u7EVCIP_6azZiHRO4TloBr7-_RoGl1
https://hdl.handle.net/20.500.13087/736
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

106
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.