Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/705
Title: Türk sosyal sürdürülebilir bina sertifikası modeli: TÜSSBİSER
Other Titles: Turkish social sustainable building certification model: TÜSSBİSER
Authors: Tokman, Leyla Yekdane
Doğan, Gülşah
Keywords: Mimarlık
Architecture
Issue Date: 2019
Publisher: Eskişehir Teknik Üniversitesi
Abstract: Bu tez çalışması "Türkiye'de yapı/yapılı çevre yoluyla sosyal sürdürülebilirliğin teşvik edilmesini ve geliştirilmesini sağlamak" amacı üzerine temellendirilmiştir. Sosyal sürdürülebilirliği teşvik edecek ve geliştirecek bir yapının/yapılı çevrenin üretilmesi ve biçimlendirilmesi, ancak mimari tasarım sürecinde oluşturulacak tasarım kararlarına bağlıdır. Bu nedenle sosyal sürdürülebilirlik konularının belirli bir sistematik yaklaşımla mimari tasarım sürecinde ele alınmasını sağlamak önemlidir. Diğer taraftan, mimari tasarım süreci kadar, imar mevzuatının da, yapı/yapılı çevre yoluyla sosyal sürdürülebilirliğin teşvik edilmesinde ve geliştirilmesinde önemli bir rol oynaması mümkündür. Bu düşünceden hareketle ülkemizdeki yapılı çevreyi şekillendiren yasal mevzuatın sosyal sürdürülebilirlik yaklaşımının mimari tasarım sürecine veri desteği sağlayabilme potansiyeli önemli görülerek analiz edilmiştir. İncelenen yönetmeliklerin sosyal sürdürülebilirlik içeriğinin oldukça sınırlı kaldığının belirlenmesi sonucunda özgün bir sertifika modeli geliştirilmesi önemli ve gerekli görülmüştür. Modelin geliştirilmesinde, kapsamlı bir çerçeve ve geniş veri desteği sağlaması önemli görülerek uluslararası sertifika sistemlerinin sosyal sürdürülebilirlik yaklaşımı temel alınmıştır. Bu tez çalışmasında, ülkemizdeki yapı/yapılı çevre üretim süreçlerine sosyal sürdürülebilirlik konularının entegre edilmesini sağlamak amacıyla Türk Sosyal Sürdürülebilir Bina Sertifikası olarak isimlendirilen TÜSSBİSER modeli geliştirilmiştir. TÜSSBİSER modeli hem uluslararası LEED, BREEAM ve DGNB yeşil sertifika sistemlerinin hem de bu tez kapsamında ulusal yasal çerçeve olarak ifade edilen yapılı çevre ile ilişkili yönetmeliklerin sosyal sürdürülebilirlik yaklaşımlarını birlikte değerlendirmektedir. Bu bağlamda, TÜSSBİSER son derece kapsamlı bir içeriğe sahip olan özgün bir modeldir.
This thesis study is based on the aim of "to encourage and improve the social sustainability through building/built environment in Turkey". The production and formation of a building/built environment that will encourage and improve the social sustainability depends only on the design decisions to be made during the architectural design process. That is why ensuring that the social sustainability issues are taken into account during the architectural design process through a specific systematic approach is important. On the other hand, it is possible that the zoning legislation, as well as the architectural design process, plays an important role in encouraging and improving the social sustainability by means of building/built environment as well. In this context, the potential of providing data support to the architectural design process of the social sustainability approach of the legal regulations related to built environment in our country has been regarded as important and analyzed. Since it has been found that the social sustainability content of the regulations scrutinized is quite limited, developing a unique certification model was considered to be both important and required. During the development of this model, because of their comprehensive framework and rich data support, the social sustainability approach of international certification systems has been used as a basis. In this thesis, a model called Turkish Social Sustainable Building Certification (TÜSSBİSER) Model has been developed in order to integrate the social sustainability issues into the building/built environment production processes in our country. The TÜSSBİSER model evaluates the social sustainability approaches of both the international green certification systems LEED, BREEAM ve DGNB and the regulations related to the built environment that are referred as the national legal framework within the scope of this thesis together. Thus, TÜSSBİSER is a unique model with highly comprehensive content.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=Mir2lXQK1dkmQ9Ige3PZbjpvcAPX7B425Kh0nnVXq2MbhXifrjsm_35RBy7yHiOx
https://hdl.handle.net/20.500.13087/705
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

22
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.