Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/666
Title: Rare-earth ion doped dielectric waveguide amplifier devices
Other Titles: Nadir toprak iyon katkılı dielektrik dalga kılavuzu yükselteç aygıtlar
Authors: Ay, Feridun
Demirtaş, Mustafa
Keywords: Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
Electrical and Electronics Engineering
Dielektrik dalga kılavuzu
Dielectric waveguide
Emisyon spektrumu
Emission spectrum
Kızılötesi spektrum
Infrare spectrum
Optik kazanç
Optical gain
Issue Date: 2019
Publisher: Eskişehir Teknik Üniversitesi
Abstract: Bu tez, aktif entegre optik devrelerde erbiyum katkılı Al2O3 düzlemsel dalga kılavuzları uygulamateknolojilerinin geliştirilmesine odaklanmıştır. Al2O3 katmanlar, düşük kayıp için başarıyla optimize edilmiş; 1.55 µm'de şu ana kadar 0.04±0.02 dB/cm olarak bildirilen en düşük kayıp değerlerinden biri elde edilmiştir. Erbiyum katkılı Al2O3 filmlerinin Atomik Katman Kaplama cihazı kullanılarak büyütülmesi için yöntem geliştirilmiştir. Aynı büyütme parametreleri kullanılarak erbiyum konsantrasyonunun tekrarlanabilirliği, yüksek kaliteli filmler elde edilmesi ve cihazlar için standart silikon alttaşlar üzerine geniş bir alanda yüksek film homojenliği elde edilmesi hedeflenmiştir. Erbiyum, Er(thd)3 ve O2 plazma öncülleri kullanılarak Al2O3 katmanları arasına Er2O3 yapısında katkılanmıştır. Maksimum %2.29 atomik konsantrasyon değerine sahip farklı konsantrasyonlarda Erbiyum katkılı örnekler elde edilmiştir. Filmlerin karakterizasyonunda X-ışını Fotoelektron Spektroskopisi, elipsometre ve µRaman kullanılmıştır. Filmlerin derinlik profili de araştırılmıştır. Tepe tipi dalgakılavuzları üretiminde %85 H3PO4 kullanılarak yeni bir yöntem ortaya konulmuştur. Elde edilen dalga kılavuzlarının yapısal özellikleri, düzgün yan duvarlar, iyi desen çözünürlüğü ve uygun tepe tipi dalga kılavuzu özellikleri yeterli eşme derinliklerinin elde edilmesi için irdelenmiştir. C-bandındaki optik kazancı ve ömrü ölçmek için özgün ölçüm düzenekleri kurulmuştur. %1.18 Erbiyum konsantrasyon değerine sahip dalgakılavuzlarında 4.38±0.31 ms'lik kabul edilebilir ışık ömrü ölçülmüş ve aynı aygıtta literatürdeki birim uzunluk başına en yüksek optik kazanç değeri olan 13.72 dB/cm elde edilmiştir.
This thesis focuses on development of fabrication technologies for Erbium-doped Al2O3 waveguides application for active integrated optical devices. The Al2O3 host layers were successfully optimized, resulting in one of the lowest loss values reported so far with a value 0.04±0.02 dB/cm at 1.55 µm. A novel procedure for deposition of Erbium-doped Al2O3 films by ALD was developed. The investigation concentrated on the repeatability of erbium concentration using identical deposition parameters, growing films of high quality and achieving excellent film uniformity over a large area on standard silicon substrates in order to have a large available area for devices. Erbium was successfully incorporated into the low-loss Al2O3 by ALD using Er(thd)3 and O2 plasma, resulting in atomic concentrations of up to 2.29 percent. X-ray Photoelectron Spectroscopy, ellipsometry and µRaman were used to analyze the films. The depth profile analysis of the films was also carried out. A new method for etching ridge waveguides by applying 85% H3PO4 was used. The structural properties of the resulting waveguides were investigated, with an emphasis on obtaining smooth sidewalls, good pattern resolution and sufficient etch depths for appropriate ridge waveguide properties. In order to validate these results, new experimental setups were realized to measure the optical gain and lifetime at C-band. For the current process, acceptable luminescence lifetimes of 4.38±0.31 ms obtained for waveguides with Er-concentrations of 1.18 atomic percent, and the highest reported optical gain per unit length of 13.72 dB/cm was demonstrated.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=4J_FzTwlrMCH4qBROpXPH_2FagC5oJwE3cQiZHhP-MkUGuHKCUxLDOjAhCMLN5dY
https://hdl.handle.net/20.500.13087/666
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

38
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.