Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/66
Title: Etken maddesi pirasetam olan ilacın ampul içindeki stabilitesi ve stabilite kinetiği
Other Titles: The stability and stability kinetics drug of piracetam active substance in the ampoule
Authors: Bozan, Berrin
Akçakaya, İlknur
Keywords: Eczacılık ve Farmakoloji
Pharmacy and Pharmacology
Kimya Mühendisliği
Chemical Engineering
Issue Date: 2019
Publisher: Eskişehir Teknik Üniversitesi
Abstract: Kimyasal adı 2- (2-oksopirolidin-1-il) asetamid ve molekül formülü C6H10N2O2 olan Pirasetam, öğrenme, hafıza ve dikkat gibi süreçlerini geliştiren nootropik ilaç grubundadır. Pirasetam, öğrenme, hafıza, dikkat, bilinçlilik gibi olaylarla ilgili fonksiyonları fiziksel ve mental performansı arttırıcı etkilere sahiptir. Bu nöral etkilerin dışında parkinson, disleksi ve epilepsi tedavilerinde de önem taşımaktadır. Hastalığın erken evrelerinde, nokturnal miyoklonus (uykuda periyodik hareket bozukluğu) sendromuna bağlı oluşan parkinson hastalıklarının tedavisinde başarılı bir tedavi edici özelliği bulunmaktadır. Bu çalışmada, etken maddenin ve ilacın stabilitesi ve stabilite kinetiği incelenmiştir. Stabilite çalışmaları, 50°C, 60°C, 70°C ve 80°C sıcaklıklarda gerçekleştirilmiştir. İlacın farklı sıcaklıklarda uzun dönem, ara koşul ve hızlandırılmış stabilite takibi yapılmıştır. Işıktan korunarak saklanması öngörülen etken maddenin UV ve gün ışığı koşullarında ışık stabilite testi uygulanarak stres koşullarına maruz bırakılması sonucu konsantrasyonlarında ki azalmalar incelenmiştir. İlaç, izotonik sodyum klorür (% 0,9), dekstroz (% 5, % 10 ve % 20), çözeltilerinde kullanımın stabilitesi çalışılmış, çözeltiler ile geçimsizlik tespit edilmemiştir. Stabilite ve stabilite kinetiği çalışması sonucunda, Pirasetam ve ilacın birinci derece reaksiyon hız modeline uyumlu olduğu belirlenmiş ve kimyasal olarak raf ömrü hesaplanmıştır. Elde edilen değerlerden yararlanılarak etken madde için dört farklı sıcaklık bozundurması sonucunda raf ömrü yaklaşık olarak 41 ay ve ışıktan korunarak saklanması uygun olarak belirlenmiştir.
Chemical name 2- (2-oxopyrrolidin-1-yl) acetamide and the molecular formula C6H10N2O2 Piracetam, learning is a process as nootropic drugs that improve memory and attention. Piracetam has functions that increase the physical and mental performance of functions related to learning, memory, attention, and consciousness. Apart from these neural effects, it is also important in the treatment of parkinson's, dyslexia and epilepsy. In the early stages of the disease, nocturnal myoclonus (sleep periodic movement disorder) is a successful therapeutic feature in the treatment of Parkinson's disease due to syndrome. In this study the stability and stability kinetics of the active substance and the drug were investigated. Stability studies were conducted at the temperatures of 50°C, 60°C, 70°C and 80°C. Long term, intermediate conditions and accelerated stability of the pharmaceutical product at different temperatures were followed. The active substance intended to be stored protected from light in the UV and daylight conditions light stability test results in reductions in the applied concentration is subjected to stress conditions were investigated. Drug, isotonic sodium chloride (0.9%), dextrose (5%, 10 % and 20 %), the stability of the solution has been studied to use, has not been determined incompatibility with solutions. As a result of the stability and stability kinetics study, Piracetam and drug were found to be compatible with the first degree reaction rate model and chemically shelf life was calculated. Using the obtained values, the shelf life of the active substance was determined to be 41 months and protected from light as a result of four different temperature decomposition.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=npGs9H39x7G6401x51yqpJuIY8_RkD3x-OqfvhnmWUjJQd8Yhk4BuG-HxLZHQVAc
https://hdl.handle.net/20.500.13087/66
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

20
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.