Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/654
Title: POLİVİNİL KLORÜR (PVC) ULTRAFİLTRASYON MEMBRAN PERFORMANSININ ÇOK DUVARLI KARBON NANOTÜP KATKISI İLE İYİLEŞTİRİLMESİ
Other Titles: Performance Enhancement of Polyvinyl Chloride (PVC) Ultrafiltration Membrane by Incorporation of Multi-Walled Carbon Nanotubes
Authors: Demirel, Elif
Issue Date: 2020
Abstract: Bu çalışmada, faz dönüşüm tekniği ile polivinil klorür (PVC) esaslı karbon nanotüp katkılı nanokompozit membranlar hazırlanmıştır. En uygun membran reçetesinin belirlenmesi amacıyla en yüksek saf su akısı ve madde giderimini veren PVP/PVC/çözücü oranı araştırılmıştır. Farklı yükleme oranlarında (%0,1-3,0, a/a) membran çözeltisine ilave edilen oksitlenmiş çok duvarlı karbon nanotüpler (oMWCNT) ile hazırlanan membranların özellikleri saf membranın özellikleriyle karşılaştırılmıştır. Hazırlanan membranların saf su geçirgenliği ve madde giderimi gibi filtrasyon performans özellikleri belirlenmiştir. Membranların morfolojik özellikleri (gözenekliliği, gözenek boyutu ve dağılımı) Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) analizi, hidrofilikliği temas açısı ganyometresi, içerdiği fonksiyonel gruplar Fourier Dönüşümlü Kızılötesi (FTIR) Spektroskopisi analizi, ısıl kararlılığı Termogravimetrik Analiz (TGA), mekanik dayanımı ise nanoindentasyon analizi ile tespit edilmiştir. Hidrofobik olan PVC esaslı saf membran matrisine eklenen o-MWCNT’lerin membran hidrofilikliğini arttırarak sadece geçirgenliği ve madde giderimini değil, aynı zamanda membranın yapısal özelliklerini de iyileştirdiği görülmüştür. Deneysel çalışmalardan, %0,5 o-MWCNT’leri içeren nanokompozit membranın en düşük temas açısı ve en yüksek porositeye sahip olmasından dolayı, en yüksek akı (356 L/m2sa) ve madde giderimine (%95,6) sahip olduğu tespit edilmiştir.
In this study, polyvinyl chloride (PVC) based nanocomposite membranes incorporated with carbon nanotubes were fabricated using phase inversion technique. PVP/PVC/solvent ratio was investigated for the highest pure water flux and rejection in order to determine the most suitable membrane recipe. The properties of nanocomposite membranes fabricated in the presence of oxidized multiwalled carbon nanotubes (o-MWCNT) with varying loading levels (0.1-3.0%, by mass) were compared with those of pristine membranes. Filtration performance such as pure water flux and rejection values of the fabricated membranes were determined. Morphological properties (porosity, mean pore diameter and pore distribution), contact angles, functional groups, thermal stability and mechanical strength of the fabricated membranes were determined using Scanning Electron Microscopy (SEM), a contact angle ganiometer, Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) and a nanoindenter, respectively. It has been demonstrated that incorporating hydrophilic o-MWCNTs into the hydrophobic polymeric matrix not only improved the permeability and rejection but also enhanced the membrane structural properties. The results revealed that addition of 0.5% o-MWCNTs into the casting solution provided the highest flux (356 L/m2h) and rejection rate (%95.6) due to having lowest contact angle and highest porosity
URI: https://doi.org/10.36306/konjes.620662
https://hdl.handle.net/20.500.13087/654
https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/394411
ISSN: 2147-9364
2667-8055
Appears in Collections:İstatistik Bölümü Koleksiyonu
TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

226
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.