Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/636
Title: Grafit elektrotlar ile Metaloksit kaplı titanyum elektrotların boyar madde giderimi açısından elektrokimyasal yükseltgeme kapasitelerinin karşılaştırılması
Other Titles: Comparison of electrochemical oxidation capacities of graphite electrodes and Metal Oxide coated titanium electrodes for dye removal
Authors: Yavuz, Yusuf
Deliktaş, Elif
Keywords: Çevre Mühendisliği
Environmental Engineering
Reaktif boyar maddeler
Reactive dyestuffs
Boyar madde
Elektrokimyasal arıtım
Elektroyükseltgeme
Ti/IrO2-RuO2 elektrotlar
Grafit elektrotlar
Dyestuff
Electrochemical treatment
Electrooxidation
Ti/IrO2-RuO2 electrodes
Graphite electrodes
Issue Date: 2020
Publisher: Eskişehir Teknik Üniversitesi
Abstract: Bu çalışmada Reaktif Orange 16 boyarmaddesinin giderimi için organik madde, renk ve birçok kirletici gruplarını gidermede etkili olan elektrokimyasal arıtma yöntemi uygulanmıştır. Hazırlanan model çalışma suyuna Na2SO4, NaNO3 ve NaCl destek elektrolitleri ilave edilerek akım yoğunluğu, akış hızı, pH, destek elektrolitlerin etkisi ve miktarı, başlangıç kirlilik derişimleri gibi parametreler için optimizasyon çalışmaları yapılmıştır. Elektrokimyasal arıtım sürecinde grafit elektrotlar ve farklı konfigürasyonlara sahip IrO2/RuO2 kaplı titanyum karışık metal oksit elektrotlar kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, her bir elektrot için kullanılan elektrolit türü gözönüne alındığında %55-%100 aralığında renk, %55-%100 aralığında TOC giderimi elde edilmiştir. Toksisite deneyleri yapılarak toksik etkiler araştırılmıştır. Elektrik enerjisi tüketimi de hesap edilerek boyarmadde giderimi için en uygun elektrota karar verilmeye çalışılmıştır. Anahtar Kelimeler:
In this study, electrochemical treatment method which is effective in removing organic matter, color and many pollutant groups was applied for the removal of Reactive Orange 16 (RO16) dyestuff. With the addition of Na2SO4, NaNO3 and NaCl support electrolytes to the prepared model working solution, optimization studies have been realized for the current density, flow rate, pH, effect and amount of support electrolytes, initial dyestuff concentration parameters. Graphite electrodes and IrO2/RuO2 coated titanium mixmetal oxide electrodes with different configurations were used in the electrochemical treatment process. According to the results obtained, considering the type of electrolyte used for each electrode, 55% -100% color and 55% -100% TOC removal were reached. Toxicity tests were conducted to investigate toxic effects. Electrical energy consumption is also calculated to determine the most suitable electrode type for the removal of RO16. Keywords:
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=4J_FzTwlrMCH4qBROpXPHxbWyLJVw2XQUO-FB138LYiFjIctgPSwaVwPk512R2hM
https://hdl.handle.net/20.500.13087/636
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

22
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.