Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/618
Title: NBR-PVC bazlı elastomerik kauçuk köpüğünde boyutsal kararlılığın termal analiz yöntemiyle geliştirilmesi yüksek lisans tezi
Other Titles: Improvement of dimensional stability in NBR-PVC based elastomeric rubber foam with thermal analysis method
Authors: Kılıç, Murat
Dağoğlu, Eren
Keywords: Kimya Mühendisliği
Chemical Engineering
Kauçuk
Rubber
Issue Date: 2019
Publisher: Eskişehir Teknik Üniversitesi
Abstract: Gündelik yaşantımızın hemen her anında karşılaştığımız kauçuklar, endüstriyel açıdan çok önemli mühendislik malzemeleridir. Polimerlerin düşük üretim maliyetleri, kolay şekil almaları ve amaca uygun üretilebilmeleri nedeniyle her alanda kullanımları mevcuttur. Tıbbı uygulamalar, spor uygulamaları, yapı malzemeleri, otomotiv sanayi, tekstil, elektronik eşya ve ambalajlama ürünler kauçukların kullanıldığı sektörlerden bazılarıdır. Kauçuk üretim süreçleri, üretilecek ürün çeşidine, son üründen beklenilen özelliklere bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Genel olarak sabit bir reçeteye göre hazırlanan hamur karışımları,ekstrüzyon kalıplama ile şekillendirilir ve daha sonra vulkanizasyon ile nihai ürün elde edilmektedir. Bu çalışmanın amacı, kauçuk köpüğü üretimi üzerine faaliyet gösteren bir firmanın üretim parametrelerine göre, kullanılan kimyasalların mevcut konvansiyonel üretim sürecinde detaylı olarak termal karakterizasyonunun ve gözenek yapısı analizlerinin gerçekleştirilmesidir.Firmanın standart reçetesine uygun olarak kauçuk hamuru hammaddeleri tekli olarak ve bu hammaddelerden oluşan çeşitli hamur karışımları hazırlanarak,TGA( Termogravimetrik Analiz ) cihazında, analize tabi tutulmuştur. Hücre oluşumunda etkili olduğu saptanan şişirici ajan ve şişirici ajan aktivatörünün farklı oranlarda bulunduğu kauçuk köpüğü numuneler, Helyum Piknometresinde incelenmiş, kapalı hücre yüzdesinin şişirici ajan ve şişirici ajan aktivatörünün reçetedeki artışıyla arttığı tespit edilmiştir.Bu karakterizasyon ve analizlerinin boyutsal kararlılık açısından yorumlanarak boyutsal kararlılığın geliştirilmesi amaçlanmıştır.
The rubbers we encounter in almost every moment of our aily life are very important engineering materials from the industrial point of view. Polymers are used in all areas due to their low production costs, easy forming and suitable production. Medical applications, sports applications, building materials, automotive industry, textile, electronic goods and packaging products are some of the sectors where rubbers are used. Rubber production processes vary depending on the type of product to be produced, the properties expected from the end product. Generally, dough mixtures prepared according to a fixed recipe are formed by extrusion molding and then final product is obtained by vulcanization. The purpose of this study is to produce rubber foam. According to the production parameters of the company, the current conventional production process of chemicals used in detail is the thermal characterization. This characterization analysis is intended to improve the dimensional stability by interpreting them in terms of dimensional stability. In accordance with the standard recipe of the company, rubber pulp raw materials were prepared individually and various pulp mixtures consisting of these raw materials were prepared and subjected to temperature changes according to firm curing program in TGA (Thermogravimetric Analysis) device. Rubber foam samples with different ratios of blowing agent and blowing agent activator determined to be effective in cell formation were examined in Helium Pycnometry, and the percentage of closed cell was found to increase with the increase in the prescription of blowing agent and blowing agent activator. This characterization and analysis is intended to improve dimensional stability by interpreting them in terms of dimensional stability.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=vjszP7PzV0HebcjFEvDfwHdbsbqeYwMRA6cOwLfjAZJ_BYJfCEI2v6OZpcaQkvdt
https://hdl.handle.net/20.500.13087/618
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

26
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.