Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/617
Title: Avidin saflaştırılması için biyotin tabanlı yeni afinite katı destek geliştirilmesi
Other Titles: Biotine-based new affinity solid support enhancement for purification of avidin
Authors: Özcan, Ayça Atılır
Dağdaş, Sevgi
Keywords: Kimya
Chemistry
Issue Date: 2018
Publisher: Eskişehir Teknik Üniversitesi
Abstract: Bu çalışmada, yumurta beyazından Avidin proteininin saflaştırılmasına yönelik yeni bir afinite katı desteği geliştirilmiştir. Bu tez kapsamında Avidinin spesifik olarak afinite gösterdiği çapraz bağlayıcılar eşliğinde biyotin tabanlı bir kriyojel kolon geliştirilmiştir. Sentezlenen kriyojel kolonun karakterizasyonu amacıyla şişme testi, FT-IR ve SEM analizleri ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın diğer bir aşamasında, sentezlenen kriyojel ayırma kolonu kullanılarak yumurta beyazından izole edilen Avidin ham ekstrakttan ayrılarak saflaştırılmıştır. Saflaştırılan Avidinin protein içeriği belirlenerek, UV spektrofotometrik ölçümleri ile kriyojel kolonlara Avidin bağlanması, optimizasyon çalışmaları ve tekrar kullanılabilirlik testleri gerçekleştirilmiştir. Saflaştırılan Avidin'in Dairesel Dikroizm (CD) Spektroskopisi ile ikincil ve tersiyer yapılarındaki değişim incelenmiş ve Sodyum Dodesil Sülfat Poliakrilamid Jel Elektroforez (SDS-PAGE) ile molekül ağırlığı tayin edilmiştir.
In this study, a new affinity solid support was developed for the purification of Avidin protein from egg white. Within the scope of this study, a biotin-based cryogel column which exhibits specific affinity towards Avidin was developed in the presence of cross-linkers. The characterization of the synthesized cryogel column was carried out by swelling test, FT-IR and SEM analyses. In another step of the study, the Avidin was purified from the crude extract by using the synthesized cryogel separation column. The protein content of the purified Avidin was determined and the Avidin binding to the cryogel column, optimization studies and reusability tests were performed by UV spectrophotometric measurements. In addition, Circular Dichroism (CD) Spectroscopy was used to evaluate the changes in secondary and tertiary structures. The molecular weight of the purified Avidin was determined by Sodium Dodecyl Sulphate Polyacrylamide Gel Electrophoresis (SDS-PAGE).
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=as2oTjW5jfr9IKSvmCdJYlwpTcM1MYDcwStRW_Ouqr6kWcyWzSSO-RFIm6Xc9Pt5
https://hdl.handle.net/20.500.13087/617
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

14
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.