Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/571
Title: Defekasyon için kullanılan vitrifiye ürünlerde farklı yüksekliklerin konfora ve kullanıma etkileri
Other Titles: The effect of different heights of vitreous China products used for defecation on comfort and usage
Authors: Asatekin, Mehmet
Çiçek, Seyhan
Keywords: Endüstri Ürünleri Tasarımı
Industrial Design
Endüstriyel tasarım
Industrial design
Issue Date: 2019
Publisher: Eskişehir Teknik Üniversitesi
Abstract: Tuvalet ihtiyacı insanlık var olduğundan beri olan en temel ihtiyaçlardan biridir. Bu ihtiyaç ilk dönemlerde doğada, herhangi bir yerde giderilebilirken zaman içerisinde, yaşam alanının da değişmesiyle beraber farklı çözümler geliştirilmiştir. Temelde çömelerek ve oturarak kullanmaya yönelik olmak üzere iki ana ürün grubu kullanılmaktadır. Bu tez çalışması kapsamında yapılan literatür taramalarında tuvaletin tarihsel gelişimi ve tuvalet kültürü araştırılmıştır. Defekasyon için kullanılan ürün grupları incelenmiş, sağlık açısından yapılan araştırmalar göz önünde bulundurularak ürünlerdeki değişim incelenmiştir. Alan araştırmasında defekasyon için tercih edilen ürünler dört farklı grupta ele alınmış, prototipler kullanılarak farklı yaş gruplarından 80 kişi ile test edilmiştir. Test süresince katılımcılara kullanım konforuna dair sorular sorularak veriler toplanmıştır. Verilerin analizleri yapılarak hangi ürün yüksekliğinde ne gibi zorlukların yaşandığı incelenmiş ve optimum yükseklik tespit edilmeye çalışılmıştır. Katılımcıların oturup kalkarken ve oturma süresince hangi sorunlarla karşılaştığı incelenerek kullanıcı konforu detaylı olarak sorgulanmıştır. Yapılan analizler sonucunda hela taşı en rahatsız ürün olarak, standart klozet ise en konforlu ürün olarak belirtilmiştir. Standart klozetin yükseltici ile kullanımı ve 250mm yüksekliğindeki klozet kullanımında çeşitli zorluklar tespit edilmiştir.
Defecation is one of the basic human needs since humanity exists. While early on in the past this need could be fulfilled at any place in the nature, different solutions have been developed with the change of the living space. Basically two main product groups are used, one for squatting and the other for sitting. Within the literature review of this thesis study, the historical development of the toilet and toilet culture have been examined. The products used for defecation have been examined, while the change in these products have been scrutinized, considering the academic search conducted with respect to health. The preferred products for defecation have been evaluated in four different groups and tested with 80 people from different age groups using prototypes. During the test period, relevant data were collected by enquiring the participants about their usage comfort. Through the analysis of the data, it is examined what kind of difficulties are encountered in which product height and accordingly the optimum height is sought to be identified. User comfort has been enquired in detail by examining what kind of problems the participants faced while sitting down and standing up as well as during their sit. As a result of the conducted analyses, it is concluded that the squat pan was the most uncomfortable product while the standard WC (WC Pan) was the most comfortable product. Certain difficulties were identified in the use of a standard toilet seat with a stool and a toilet seat with a height of 250mm.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=aEzj_IdWAsjiSAfK3qwrBvh6zMPgJKX3HnyqY04f1URfmoyzwZfNrfMJdI9UNkbI
https://hdl.handle.net/20.500.13087/571
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

10
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.