Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/559
Title: Organizatörün Algılanan Kaynak Yatırımı, Katılımcının Kaynak Yatırımı ve Sadakat Arasındaki İlişki: Uluslararası Antalya Maratonuna Yönelik Bir Araştırma
Other Titles: The Relationship Between Organizers Perceived Resource Investment, Participant's Resource Investment, and Loyalty: A Study for the International Antalya Marathon
Authors: Çevik, Hüseyin
Şimşek, Kerem Yıldırım
Issue Date: 2020
Abstract: Amaç: Sayısı her geçen gün giderek artan maraton etkinlikleri, son yılların popüler rekreasyonel spor alternatifleri arasında yer al?maktadır. Bu tarz etkinlikler, her zaman aynı destinasyonda düzenlen?diğinde ev sahibi topluma ekonomik, kültürel ve toplumsal anlamda önemli katkılar sağlamakta, ayrıca sadık etkinlik katılımcıları ile sür?dürülebilir hâle gelmektedir. Sadık katılımcıların oluşmasında farklı yapıların etkisi bilinse de kaynak değişimi gibi farklı kuramların etkisi pek fazla incelenmemiştir. Dolayısıyla bu araştırmada, kaynak değişim kuramına göre organizasyonun algılanan kaynak yatırımı, katılımcı kaynak yatırımı ve sadakat arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlan?mıştır. Gereç ve Yöntemler: Araştırmaya, uygun örnekleme yöntemi ile seçilen 12. Uluslararası Runatolia Antalya Maratonuna katılan 228 kişi dahil edilmiştir. Veriler katılımcı bakış açısından kaynak yatırımını değerlendiren, Organizasyonun Algılanan Kaynak Yatırımı Ölçeği (OAKYÖ) ve Katılımcı Kaynak Yatırımı Ölçeği (KKYÖ) ile sadakat ve demografik sorulardan oluşan anket aracılığı ile toplanmıştır. Veri?ler yapısal eşitlik modelinin temel metodolojik ilkeleri doğrultusunda analiz edilmiştir. Bulgular: Analiz sonucunda, kaynak değişim modeli Uluslararası Antalya Maratonu katılımcılarında geçerli ve güvenilir so?nuçlar ortaya koymuştur. Bununla birlikte organizasyonun algılanan kaynak yatırımı, katılımcı kaynak yatırımı üzerinde anlamlı bir etki göstermiştir. Katılımcı kaynak yatırımı ise sadakat üzerinde anlamlı ve doğrudan bir etki ortaya koymuştur. Sonuç: Maraton etkinliklerinin de?vamlılığında katılımcılar önemli rol oynamaktadır. Katılımcılar ile ku?rulan bağ, etkinliğin ve etkinlik ile ilişkili etkilerin sürdürülebilir olmasına katkı sağlamaktadır. Bu bağın kurulması veya güçlendiril?mesine organizatör ve katılımcı arasında değiştirilen kaynaklar etki et?mektedi
Objective: The number of marathon events are increas?ing day by day. These events are among the popular recreational sports alternatives of recent years. When such events are always organized in the same destination, they make significant contributions to the host society in economic, cultural and social terms. These contributions be?come sustainable with loyal event participants. Although the effect of different structures on the formation of loyal participants is known, the effect of different theories such as resource exchange has not been stud?ied much. Therefore, in this study, it is aimed to investigate the rela?tionship between organizers' received resource investments and participants' resource investments, and loyalty, according to the resource exchange theory. Material and Methods: A total of 228 persons par?ticipated in the 12th International Runatolia Antalya Marathon selected by convenience sampling method were included to the study. The data were collected by Organizers’ Perceived Resource Investments (OPRI), Participants Resource Investments (PRRI) and consumer loyalty scales. The data were analyzed in line with the main methodological principles of the structural equation model. Results: As a result of the analysis, the source exchange model has shown valid and reliable results in the In?ternational Antalya Marathon participants. However, the perceived re?source investment of the organization showed a significant effect on the participant resource investment. On the other hand, participant resource investment has a significant and direct bit effect on loyalty. Conclusion: Participants have an important role in the continuousness of marathon events. The bond established with the participants contributes to the sus?tainability of the event and its associated impacts. The exchange of re?sources between the organizer and the participant is influenced by the establishment or strengthening of this bond.
URI: https://doi.org/10.5336/sportsci.2019-72191
https://app.trdizin.gov.tr/makale/TkRFek56ZzBOQT09
https://hdl.handle.net/20.500.13087/559
ISSN: 1308-0938
2146-8885
Appears in Collections:Biyoloji Bölümü Koleksiyonu
TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

28
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.