Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/550
Title: Uluslararası finans kuruluşları standartlarında çevresel ve sosyal etki değerlendirmesi
Other Titles: Environmental and social impact assessment at the standards of international financial institutions
Authors: Yavuz, Yusuf
Çetin, Aylin Aşkım
Keywords: Çevre Mühendisliği
Environmental Engineering
ÇSED
Dünya Bankası
EBRD
IFC
ESIA
World Bank
EBRD
IFC
Issue Date: 2019
Publisher: Eskişehir Teknik Üniversitesi
Abstract: Bu tez çalışmasında ülkemizde uluslararası finansmanlarla desteklenmiş projelerde çevresel ve sosyal etki değerlendirmesinin (ÇSED) hazırlanması, kuruluşlarının performans standartları ve projelerin standartlara uyum süreçleri anlatılmak istenmiştir. Projeler çevresel ve sosyal etki değerlendirmesinde çevre konusunda kuruluş standartlarına uyacağını taahhüt eder. Dünya Bankası ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) gibi kuruluşların projelere finans kaynağı olması ülkemizin gelişmesinde önemli rol almaktadır. Kuruluşların standartlarına uyum zorunluluğu, çevre konularının üzerinde durulması gerçeğini kaçınılmaz kılmaktadır. Atık yönetimi, kimyasal malzeme kontrolü, hava emisyonu, enerji tüketimi, gürültü kirliliği, su ve atık su yönetimi konuları, yapılan denetimlerle sürekli gözetim altında tutulmaktadır. Çevresel hususların yanında şikayet mekanizması ve paydaş katılımının sağlanması projelerden kaynaklı riskleri azaltmak adına önem arz etmektedir. Finans kuruluşlarının bitkisel toprağın korunması ve tekrardan kullanılması konusuna dikkat çekmesiyle ayrıca farkındalık yaratmaktadır. Anahtar Kelimeler:
In this thesis, it was aimed to prepared environmental and social impact assessment (ESIA) for Project that supported by Institute of International Finance, performance standards of IIF adaptation process to standards of the projects. The Project assume to abide by IIF standards about environmental issues. Finance Institutions as a European Bank Reconstruction and Development (EBRD) and World Bank is important for development of our country. The required to comply the standards of the institutions makes fact that environmental issues are unavoidable. Waste management, control mechanism of chemical material, air emission, consumption of energy, noise pollution, water and wastewater management are kept supervision by audits. In addition to environmental considerations, grievance mechanism and stakeholder participation are important to reduce the risks from the projects. It also IIF creates awareness that conversation and reuse of herbal soil. Keywords:
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=vjszP7PzV0HebcjFEvDfwLfDP_E1YuaFiyX2JadtTcDqHHp8zl0xh0ybD-_DMuBu
https://hdl.handle.net/20.500.13087/550
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

68
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.