Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/537
Title: Deneyim tasarımı yaklaşımı ve müzeler uygulaması
Other Titles: Experience design & its application on museums
Authors: Algan, Ertuğrul
Çelikada, Oğuz
Keywords: Endüstri Ürünleri Tasarımı
Industrial Design
Müzeler
Museums
Hizmet tasarımı
Müzeler
Müze pazarlaması
Ziyaretçi deneyimi
Eylem araştırması
Service design
Museums
Museum marketing
Visitor experience
Action reseach
Issue Date: 2019
Publisher: Eskişehir Teknik Üniversitesi
Abstract: Küresel ekonomide hizmet sektörünün payı giderek yükselmektedir. Özellikte teknolojinin etkisiyle hizmetlerin etkin olduğu pazarlar genişlemektedir. Hayatımızın birçok noktasına temas eden hizmetler gündelik ihtiyaçlarımızı karşılamakla beraber, aynı zamanda bize yeni ve biricik deneyimler de sunmaktadır. Hizmetlerde yaşanan bu değişim hizmet kullanıcılarının beklentilerini, motivasyonlarını ve ihtiyaçlarını da değiştirmektedir. Müzeler de hizmet sektöründe varlığını sürdüren kurumlar olarak bu değişimden etkilenmektedir. Ziyaretçilerin müzelerle olan etkileşimi değişmekte, özellikle nesiller ve kültürler arasında farklılıklar gözlenmektedir. Bu değişimin yaşandığı koşullar altında müzelerin ziyaretçilerini anlamaları ve onlarla geliştirilmiş temas noktarı üzerinden etkileşim kurmaları gerekmektedir. Bu etkileşim müze hizmetleri ve ürünleri düzeyinde gerçekleşebilir. Ürünlerin ve hizmetlerin, ziyaretçi odaklı yeniden yapılandırmasını sağlayan, görece yeni ve etkili disiplinlerden biri de hizmet tasarımıdır. Bu çalışmada Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi'nin ziyaretçileri hizmet tasarımının zihniyeti, süreçleri, yöntem ve araçlarından faydalanarak, eylem araştırması yöntemiyle analiz edilmiştir. Bu analizler belgelenmiş, analizler doğrultusunda hizmetlerin geliştirilmesi için önerilerde bulunulmuştur. Anahtar Kelimeler:
The share of the service sector in the global economy is increasing. With the influence of technology, markets in which has effective services are expanding. Services are in touch with phases of our lives to meet our daily needs, but also provide us with new and unique experiences. Moreover, these new experiences may also be reflections of cross-disciplinary impressions by design through contextual transformation. Unique and developing engagements in services change the expectations, motivations, and needs of the end-users. Museums are also affected by this shift as institutions that exist in the service sector. The interaction of the visitors with the museums is changing and especially the differences between the generations and cultures are observed. Under the circumstances of this change, museums need to understand their visitors and establish improved touchpoints with them. These touchpoints can take place at the various levels of museum services and products. One of the relatively new and influential disciplines that enable the visitor-oriented design of products and services is service design. In this study, visitors of Yılmaz Büyükerşen Wax Sculptures Museum were analyzed by action research methodology via using service design mindset, processes, methods, and tools. These analyzes have been documented and suggestions have been generated to improve the services in line with the outcomes of analyzes. Keywords:
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=4J_FzTwlrMCH4qBROpXPH4PM2ENJ3spZLz9Fjt77aZG0iieTBi4nimVhjLByBWuI
https://hdl.handle.net/20.500.13087/537
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

214
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.