Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/502
Title: Bir organize sanayi bölgesi atıksu geri kazanım tesisinin yaşam döngüsü değerlendirmesi yöntemiyle çevresel etkilerinin incelenmesi
Other Titles: Environmental impact analysis of organized industrial zone wastewater recycling plant with life cycle assessment method
Authors: Özkan, Aysun
Çapa, Seda
Keywords: Çevre Mühendisliği
Environmental Engineering
Issue Date: 2019
Publisher: Eskişehir Teknik Üniversitesi
Abstract: Endüstriyel alanların hızlı bir şekilde gelişimi ve yüksek miktarda tatlı su kaynağı kullanımı, atıksu deşarjı ile sonuçlanmaktadır. Bu çalışmada, Türkiye'deki bir atıksu geri kazanım tesisinin çevresel etkileri için Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (LCA) çalışması gerçekleştirilmiş ve sonuçlar parasallaştırılmıştır. Sistem sınırı, ön arıtma ünitesi ile başlamakta ve biyolojik arıtma, çözünmüş hava flotasyonu (DAF), kimyasal arıtma, mekanik ve kum filtreleri, ultrafiltrasyon (UF) ünitesi, aktif karbon ünitesi, ters osmoz ünitesi ve ultraviyole (UV) ünitesi ile sonlanmaktadır. Fonksiyonel birim, 1 m3 atıksuyun geri kazanılması olarak seçilmiştir. LCA analizi, SimaPro 8.5.0. yazılımında CML-IA (v.3.03) etki değerlendirme yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Çevresel etkiler; abiyotik kaynakların (element ve fosil yakıt bazlı) tükenme potansiyeli (ADP), asidifikasyon potansiyeli (AP), ötrofikasyon potansiyeli (EP), fotokimyasal sis (POP), tatlı su ekosistemine olan ekotoksisite potansiyeli (FAETP), küresel ısınma potansiyeli (GWP), ozon tabakasının tükenmesi potansiyeli (ODP), insanların üzerine olan toksik etki potansiyeli (HTP), deniz ekosistemine olan ekotoksisite potansiyeli (MAETP) ve kara ekosistemine olan ekotoksisite potansiyeli (TETP) etki kategorilerinde incelenmiştir. Sonuçlar, ileri arıtma teknolojilerinin çevresel yükleri önemli ölçüde artırmadığını ve böylece su sıkıntısı yaşanan alanlarda suyun yeniden kullanılmasıyla ilgili teknolojilerin yoğun olarak kullanılabileceğini göstermiştir.
The rapid development of industrial sites has resulted in large freshwater use and wastewater discharge. In this study, Life Cycle assessment (LCA) was carried out for wastewater recovery plant located in Turkey and monetization studies were realized. System boundaries are included pretreatment unit, biological treatment, dissolved air flotation (DAF), chemical treatment units, mechanical and sand filters, ultrafiltration (UF) unit, activated carbon unit, reverse osmosis unit and ultraviolet (UV) unit. The functional unit was selected as recycling of 1 m3 wastewater. Environmental impacts were evaluated using CML-IA (v.3.03) method built into SimaPro 8.5.0. software. The calculated impact indicators include element and fossil fuel based abiotic depletion potential (ADP), acidification potential (AP), eutrophication potential (EP), photochemical creative oxidant potential (POCP)fresh water aquatic ecotoxicity potential (FAETP), global warming potential (GWP, 100 years), Ozone Depletion Potential (ODP), human toxicity potential (HTP), marine aquatic toxicity potential (MAETP), and terrestrial ecotoxicity potential (TETP). These impact categories are chosen because of its relevance to wastewater treatment. Results of study have proved that advanced treatment technology does not increase environment load and thereby technologies of reuse of water can be applied to water-scarce area intensively.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=T1mWGp9MngYYkCSgiJvtVnonLpIQXAIK4gf8SDhXvaHr3mdqxAJ78vhvo3wzNa0p
https://hdl.handle.net/20.500.13087/502
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

68
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.