Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/498
Title: Demiryolu Hızlı Onarımında Kaya Dolgu Beton Kullanımına Agresif Ortamların Etkisi
Other Titles: The Effect of Aggressive Environments on the Use of Rock-Filled Concrete in Railway Quick-Repair
Authors: Canbaz, Mehmet
Çelikten, Serhat
Issue Date: 2019
Abstract: Raylı sistemlerde hizmet sürekliliği esastır. Çeşitli nedenlerle raylı sistemlerde meydana gelebilecek aksaklıkların veya arızaların en hızlı bir biçimde giderilmesi gerekir. Aksi takdirde, verilen taahhütlerin yerine getirilememesi sonucu maddi veya manevi kayıplar söz konusu olacaktır. Bu nedenle, demiryolu demiryolu hat yatağında meydana gelebilecek her türlü çökme veya toprak kayması gibi demiryolu trafiğini aksatabilecek olayların neden olduğu problemlerin kısa sürede çözümü gerekir. Bu çalışmada, demiryolu hatlarında meydana gelebilecek her türlü çökme veya toprak kayması gibi zeminde boşluk meydana getiren olayların neden olduğu bozulmaların hızlı ve güvenilir şekilde onarımı için ideal bir alternatif olan kaya dolgu betonların kullanımına agresif ortamların etkisi araştırılmıştır. Bu amaçla, üretilen standart silindir ve küp kaya dolgu beton numuneleri donma-çözülme çevrimleri ve sülfat etkisi olmak üzere iki farklı agresif ortama maruz bırakılmıştır. Agresif ortamlara maruz bırakılan betonlarda meydana gelen birim ağırlık, ultrases geçiş hızı, yarmada çekme dayanımı ile basınç dayanımı değişimleri irdelenmiştir. Ayrıca, kaya dolgu betonlar %0, 1 ve 3 oranlarında süper akışkanlaştırıcı içerecek şekilde üretilerek akışkanlaştırıcı içeriğinin kaya dolgu beton özelliklerine etkileri araştırılmıştır.
Service availability is very important in rail systems. It is necessary to eliminate any problems or faults that may occur in rail systems as quickly as possible. Otherwise, pecuniary loss and intangible damages will be incurred due to failure to fulfil the commitments given. For this reason, the problems caused by all the kinds of collapses or landslides that may occur in the base, subbase of the railway and natural ground need to be solved in a short time. In this study, the effect of aggressive environments on the use of rock-filled concretes, which are an ideal alternative for the rapid and reliable repair of disasters that can create a gap in the ground such as all kinds of collapses or landslides on railway lines, have been investigated. For this purpose, standard cylinder and cube rock-filled concrete specimens are subjected to freeze-thaw cycles and sulfate effect. After exposure to these effects, changes in the unit weight, ultrasound pulse velocity, the splitting tensile strength and compressive strength of rock-filled concretes are investigated. In addition, rock-filled concretes were produced with 0, 1 and 3% superplasticizer and effect of superplasticizer content on the properties of rock-filled concrete is investigated.
URI: https://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpVM05qSTVPUT09
https://hdl.handle.net/20.500.13087/498
ISSN: 2149-1607
2687-2463
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu
TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

150
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.