Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/492
Title: Asma Anacı Çeliklerinde Kök Oluşum Yoğunluğu Yerlerinin Saptanması
Other Titles: Determination of Root Formation Density Places on Rootstock Cuttings
Authors: Can, Fatime
Yenilmez, İsmail
Çelik, Salih
Issue Date: 2020
Abstract: Bu çalışmada, çeliklerde oluşan köklerin, çeliğin hangi kısmında ve ne yoğunlukta oluştuğu araştırılmıştır. Ayrıca asma anacı çelikleri arasında kök oluşum yoğunluğu açısından bir farklılığın olup olmadığı incelenmiştir. Tekirdağ Bağcılık ve Araştırma Enstitüsü’nden temin edilen SO4, 5BB, Lot ve 8B asma anacı çelikleri kullanılmış ve deneme bu enstitüde yürütülmüştür. Çelikler 15 cm sıra arası (SA) ve sıra üzeri (SÜ) mesafe ile hazırlanan derin kum sandıklarına 3 Mart 2017’de dikilmiştir. Yaprak dökümünden sonra 15 Kasım 2017’de köklü çelikler sandıklardan çıkarılıp ölçüm ve sayım yapılmıştır. Gözün solundan, sağından, karşısından ve hemen altından ölçümler yapılmıştır. Dikkate alınan kriterler kök sayısı, uzunluğu, ağırlığı ve kalınlığıdır. Literatürde sıklıkla raslatan tek faktörlü deney tasarımı modelleri yerine iki faktörlü faktöriyel deney tasarımı modeli kullanılmıştır. Böylece hem boğumlar arası farklılıklar hem de anaçlar arasındaki farklılar ana faktörler olarak ele alınabilmiş ve incelenmiştir. Ayrıca iki faktörlü deney tasarımı kullanımı, anaç ve boğum ana faktörlerinin etkileşimlerinin de incelenebilmesini sağlamıştır. Tüm bulgular özet tablolar halinde sunulmuş ve yorumlanmıştır. Sonuç olarak; kök sayısı, uzunluğu, ağırlığı ve kalınlığı bakımından boğumlar ve anaçlar arasında istatistiksel farklılıklar olduğu ortaya konmuştur.
In this study, the internodes locations of the roots formed in cuttings were investigated. In addition, it has been investigated whether there is a difference in root formation density for grapevine types. SO4, 5BB, Lot and 8B grapevine rootstocks obtained from Tekirdağ Viticulture and Research Institute were used and the experiment was conducted in the same institute. The cuttings were planted in deep sand boxes prepared with 15 cm row spacing (RS) and intra-row spacing (IS) on March 3, 2017. After defoliation, cuttings were removed from the boxes and measured on November 15, 2017. Root measurements were made from the left, right, opposite and just below the internodes. The criteria used were the number of roots, root length, root weight and root thickness. The two-factor factorial design model was used instead of the single-factor design model, which frequently appeared in the literature. Thus, the differences between the internodes and the differences between the grapevine types could be considered as the main factors examined. In addition, the use of two-factor experimental design allowed to investigate the interaction of grapevine types and internodes. All findings were presented and interpreted. As a result there were statistical differences between the internodes and rootstocks in terms of number of roots, root length, root weight and root thickness.
URI: https://doi.org/10.18016/ksutarimdoga.vi.645752
https://app.trdizin.gov.tr/makale/TXprMU9ESTRPQT09
https://hdl.handle.net/20.500.13087/492
ISSN: 2619-9149
2619-9149
Appears in Collections:Kimya Bölümü Koleksiyonu
TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu
WoS İndeksli Yayınlar Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

30
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.