Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/47
Title: İnsan kaynakları yönetim süreçlerinde etkinlik analizi ve performans iyileştirme
Other Titles: Efficiency analysis and performance improvement in human resources management processes
Authors: Aras, Nil
Ağaoğlu, Habibe
Keywords: Endüstri ve Endüstri Mühendisliği
Industrial and Industrial Engineering
Doğrulayıcı Faktör Analizi
Yapısal Eşitlik Modeli
Verimlilik
İnsan Kaynakları Süreçleri
Confirmatory Factor Analysis
Structural Equation Model
Productivity
Human Resources Processes
Issue Date: 2019
Publisher: Eskişehir Teknik Üniversitesi
Abstract: Bu çalışmanın konusu Bursa ilinde faaliyet gösteren bir otomotiv yan sanayi firması çalışanlarına anket soruları uygulayarak işletmede çalışan personelin verimliliğine etki eden faktörlerin incelenmesi ve değerlendirilmesidir. Bu çerçevede çalışmanın amacı; firma çalışanlarının görüşleri doğrultusunda çalışan verimliliğinin İnsan kaynakları süreçlerinden hangilerine bağlı olarak değiştiğini tespit etmek ve yapılacak çalışmalarda düzenlenecek süreçleri tespit ederek veri sağlamaktır. Araştırmada; İnsan Kaynakları Süreçlerinden oryantasyon, eğitim süreci, ücret yönetimi, kariyer yönetimi ve çalışan verimliliği başlıkları altında çalışanlara sorular sorulmuştur. Araştırmada elde edilen veriler SPSS ve AMOS paket programları ile değerlendirilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde öncelikle Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) yapılarak parametrelerin yani gözlenen değişkenlerin uygunluğu ve daha sonra modelin uygunluğu test edilmiştir. Çalışmanın uygulama kısmının ilk aşamasında Bursa ilinde faaliyet gösteren özel firmada çalışan 272 çalışana anket uygulanmıştır. Anket sorularını uygulama aşamasında firma yöneticileri ve çalışanlar tarafından KVKK'dan dolayı bazı zorluklar yaşanmıştır. Kısıtlamalar olmadan bu çalışma gerçekleştirilirse nasıl bir anket metodolojisi izleniri görebilmek için literatüre revize edilmiş bir anket çalışması önerilmiştir. İnsan kaynakları süreçlerinden oryantasyon, eğitim süreci, ücret yönetimi ve kariyer yönetiminin çalışan verimliliği üzerindeki etkisi teorik olarak açıklanmıştır. Bu kapsamda geliştirilen hipotezler yapısal eşitlik modeli ile analiz edilmiştir. Anahtar Kelimeler:
The subject of this study is to examine and evaluate the factors affecting the productivity of the personnel working in the enterprise by applying questionnaire questions to the employees of an automotive supplier company operating in Bursa. The aim of this study is; In line with the opinions of the employees of the company, it is aimed to determine which employee productivity changes depending on the human resources processes and to provide data by identifying the processes to be organized in the studies to be performed. In the study; Employees were asked questions under the headings of orientation, training process (in-service training), wage management, career management and employee productivity. The data obtained from the study were evaluated with SPSS and AMOS package programs. In the evaluation of the data, firstly Confirmatory Factor Analysis (CFA) was performed to test the suitability of the parameters, ie the observed variables, and then the suitability of the model. In the application part of the study, a questionnaire was applied to 272 employees working in a company operating in Bursa. During the implementation of the survey questions, some problems were experienced by the company managers and employees.The effects of orientation, training process, wage management and career management on employee productivity are theoretically explained. The hypotheses developed within this scope were analyzed with the structural equation model. Keywords:
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=4J_FzTwlrMCH4qBROpXPH3o7SKGuflwRRT7mdGeF_rGWCGa56JxMgduxhM1SapXM
https://hdl.handle.net/20.500.13087/47
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

26
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.