Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/469
Title: Kümes hayvanları için probiyotik mikroorganizmaların belirlenmesi
Other Titles: Determination of probiotic microorganisms for poultry
Authors: Kıvanç, Merih
Çakır, Sevilay
Keywords: Mikrobiyoloji
Microbiology
Kümes hayvanı
Probiyotik
LAB
Maya
Poultry
Probiotic
Lactic Acid Bacteria
Yeast
Issue Date: 2020
Publisher: Eskişehir Teknik Üniversitesi
Abstract: Hayvan sağlığı ve performansı üzerine olumlu etki gösteren probiyotiklerin yem katkı maddesi olarak kullanılması, antibiyotiklerin kümes hayvanlarında büyütme faktörü olarak kullanımının yasaklanmasından sonra gündeme gelmiştir. Konakçı GİS'e aşina suşların diğer suşlara göre daha etkili olması konakçıya özgü probiyotik geliştirme ihtiyacını doğurmuştur. Bu bağlamda kümes hayvanları için probiyotik mikroorganizmaların belirlenmesini amaçladığımız çalışmamızda ticari yem ile beslenmeyen gezen tavuk dışkısından izole edilen laktik asit bakterileri ve mayaların probiyotik özellikleri test edilmiştir. 54 laktik asit bakterisi ve 30 maya izolatının patojenite durumları, farklı sıcaklılarda, pH koşullarında, safra konsantrasyonlarında gelişimleri; hidrofobisite özellikleri, agregasyon (otoagregasyon ve koagregasyon) ve antimikrobiyal aktiviteleri incelenmiştir. LAB'ın ayrıca laktik asit ve hidrojen peroksit üretimleri ile antibiyotik duyarlılıkları da test edilmiştir. En iyi özellikleri gösteren 15 LAB izolatından 7 tanesi E. faecalis, 3 tanesi L. salivarius, 2 tanesi L. johnsoni, 1 tanesi L. reuteri, 1 tanesi E. faecium ve 1 tanesi ise E. casseliflavus; 17 maya izolatından 10 tanesi K. bovina, 6 tanesi P. kudriavzevii ve 1 tanesi ise I. terricola olarak tanılanmıştır. Probiyotik özelliklerinin cins, tür ve suşlar arasında farklılık gösterdiği gözlemlenmiş ve bu suşlardan E. faecium K14, E. faecalis A16, E. faecalis A28, L. reuteri K10, L. salivarius K2, P. kudzriavzeii M2, P. kudzriavzeii M19/1, K. bovina M26 ve I. terricola M19/2 suşlarının diğer suşlara kıyasla daha üstün probiyotik özelliklere sahip oldukları görülmüştür. Güçlü probiyotik özelliklere sahip olan bu suşların kümes hayvanları endüstrisinde probiyotik yem takviyesinin geliştirilmesine yönelik ileriki in vivo çalışmalar için iyi adaylar oldukları ortaya konmuştur. Anahtar Kelimeler:
The use of probiotics as feed additives, which have a positive effect on animal health and performance, came to the fore after the use of antibiotics as growth factors in poultry was banned. Strains familiar to the host GIS are more effective than other strains, leading to the need for host-specific probiotic development. In our study which we aimed to determine probiotic microorganisms for poultry, probiotic properties of lactic acid bacteria and yeast isolated from feces of free-range chicken which are not fed with commercial feed were tested. Pathogenicity, hydrophobicity properties, aggregation (autoaggregation and coaggregation), growth in different temperatures, pH conditions and bile concentrations, and antimicrobial activities of 54 lactic asit bacterias and 30 yeasts isolates were investigated. In addition, lactic acid and hydrogen peroxide production and antibiotic sensitivity of LAB were also tested. Of 15 lactic acid bacteria that shows the best properties; 7 were E. faecalis, 3 were L. salivarius, 2 were L. johnsoni, 1 was L. reuteri, 1 was E. faecium and 1was E. casseliflavus; of 17 yeasts isolates; 10 were K. bovina, 6 were P. kudriavzevii and 1 was I. terricola. It has been observed that probiotic properties differ in accordance to genus, species and strains; and it has been detected that E. faecium K14, E. faecalis A16, E. faecalis A28, L. reuteri K10, L. salivarius K2, P. kudzriavzeii M2, P. kudzriavzeii M19/1, K. bovina M26 and I. terricola M19/2 strains has superior probiotic properties than the other strains. These strains with strong probiotic properties have been shown to be good candidates for further in vivo studies to develop probiotic feed supplementation in the poultry industry. Keywords:
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=fl0Kw4p1rmMDotyKRdYv1Gy2OXg765kDc63356YjKhv91o4We0MPGuHhgbOc-pZL
https://hdl.handle.net/20.500.13087/469
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

42
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.