Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/463
Title: Moda tasarımı öğrencilerinin tasarım biliş türlerinin belirlenmesi
Other Titles: Determination of the design cognition types of the fashion design students
Authors: Varol, Esra
Çağlar, Sema
Keywords: Giyim Endüstrisi
Clothing Industry
Biliş
Cognition
Moda tasarımı
Fashion design
Tasarım süreci
Design process
Yaratıcılık
Creativity
Issue Date: 2019
Publisher: Eskişehir Teknik Üniversitesi
Abstract: Bilim insanları yıllardır merak edilen yaratıcılık ve düşüncenin kaynağını tasarım araştırmalarıyla keşfetmeye çalışmaktadır. Araştırmalar, tasarımın zihinsel düşünce süreçleri ile gerçekleştiğini göstermektedir. Bu süreçlere ayrılan zaman ve öncelik sıralaması tasarım biliş türlerini ortaya çıkarmaktadır. Tasarımcının tasarım biliş türünü ölçek uygulamasıyla belirlemek mümkündür Halen yurtdışı kaynaklı akademisyenler tarafından yürütülen tasarım biliş türü analizlerinin yurtiçinde de yapılmasına öncülük edecek ve moda tasarımı alanının bu açıdan ele alınmasında bir adım olabilecek bu çalışmanın, Türkiye'de tasarım araştırmaları açısından büyük bir öneme sahip olduğu düşünülmektedir. Bu araştırmanın temel amacı, moda tasarımı öğrencilerinin tasarım süreçlerini şekillendiren tasarım biliş türlerinin, örneklemde yer alan üniversitelere ve öğrenim düzeyine göre incelenmesidir. Araştırmada, betimsel tarama yöntemi ile nicel veri toplama aracından yararlanılmıştır. İlgili literatür taranmış ve öğrencilerin tasarım sürecinde neye odaklanarak tasarımlarını oluşturduklarının belirlenmesi amacıyla, 5'li likert tipinde 20 maddelik bir anket uygulaması yapılmıştır. Örneklemdeki öğrencilerin, üniversitelere ve öğrenim düzeylerine göre tasarım biliş türü tercihlerine yönelik bulgular değerlendirilmiş ve tasarım süreçlerinde genel olarak sorun odaklı tasarım biliş türüne odaklandıkları sonucuna ulaşılmıştır. Örneklemin öğrenim düzeylerine göre tasarım biliş türü tercihleri de sorun odaklı tasarım biliş türüne yöneliktir. Üniversitelere ve üniversitelerin öğrenim düzeylerine göre ise farklı tasarım biliş türü tercihlerinin olduğu görülmektedir.
Scientists have been trying to discover the source of the creativity and thought with the help of design research. Research shows that design is realized through mental thought processes. The time and prioritization of these processes reveals the design cognition types. It is possible to determine the Designer's design computing type of scale application. This study leading to applying the design cognition analysis still carried out by foreign-sourced academics and may be a step in the fashion design field be addressed from this perspective is thought to have a great importance in terms of design research in Turkey. The main purpose of this research is to examine the design cognitions that shape the design processes of fashion design students according to the sample universities and education level. In the research, quantitative data collection tool was used with descriptive scanning method. The related literature was reviewed and a 20-item Likert-type questionnaire was applied to determine what the focal point of students' designs in the design process. The findings of the students in the sample were evaluated for design cognition preferences according to universities and education levels and it was concluded that they focused on the problem-driven design cognition in the design processes in general. Design cognition preferences according to the educational level of the sample are also directed to the problem-driven design cognition. It is seen that there are different design cognition preferences according to universities and university education levels.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=vjszP7PzV0HebcjFEvDfwAKEgjmhC-cXh-3kafB1kMdgZdQDJnUlhv5X5US5dLDF
https://hdl.handle.net/20.500.13087/463
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.