Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/413
Title: 2-Etoksi-6-[(E)-[(2-Hidroksifenil)imino]metil]fenol Türevi Schiff Bazlarının Sentezi ve Teorik Çalışmalar
Other Titles: Synthesis and Theoretical Studies of 2-Ethoxy-6-[(E)-[(2-Hydroxyphenyl)imino]methyl]phenol Derivative Schiff Bases
Authors: Berber, Halil
Erdönmez, Ayşe Aydoğdu
Uysal, Ülkü Dilek
Issue Date: 2020
Abstract: 2-Etoksi-6-[(E)-[(2-hidroksifenil)imino]metil]fenol türevi Schiff bazları (4-kloro-2-((3-etoksi-2-hidroksibenziliden)amino)fenol; 5S1 ve 2-((3-etoksi-2-hidroksibenziliden)amino)-4-metilfenol); 5S2 bileşikleri sentezlenmiştir. Karekterizasyonu 1H ve 13C NMR, elemental analiz ve FT-IR Spektrometresi ile yapılmıştır. Bileşiklerin ve olası tautomer formlarının kararlı konformasyonları teorik hesaplamalarla belirlenmiştir. Tüm hesaplamalar; kararlı konformasyonlar kullanılarak ve vakumda B3LYP/6-311g(2d,p) yöntemiyle yapılmıştır. Hesaplamalarda bileşiklerin enerjileri, kararlı taotomer formları, H-bağları, Mulliken yükleri, dipol momentleri, Çözücüyle erişilebilen yüzey alanı (Solvent accessibility surface), Moleküler elektrostatik potansiyel değerleri (MEP) (Molecular electrostatic potentials values), HOMO, LUMO ve enerji bant aralığı enerjileri (HOMO, LUMO and band gap energies) hesaplamaları yapılmıştır. Deneysel ve teorik IR, 1H ve 13C NMR uyumu incelenmiştir.
2-Ethoxy-6-[(E)-[(2-hydroxyphenyl)imino]methyl]phenol derivative Schiff bases (4-chloro-2-((3-ethoxy-2-hydroxybenzylidene)amino)phenol; 5S1 and 2-((3-ethoxy-2-hydroxybenzylidene)amino)-4-methylphenol; 5S2 have been synthesized and characterized with 1H-NMR, 13C-NMR, IR and elemental analysis in this study. The stable conformers and possible tautomer forms of Schiff base derivatives have been determined in theoretical calculations. All the calculations considering for the energetically stable conformers were performed with Gaussian09 program by using B3LYP/6-311g(2d,p) level of theory. The Gibbs Free energies, stable tautomer forms, H-bond, Mulliken charges, dipole moments, solvent accessibility surface areas (SAS), molecular electrostatic potential values, HOMO, LUMO and band gap energies (EGAP) were also calculated. The consistency between the theoretical and experimental 1H-NMR, 13C-NMR and IR spectra has also been investigated.
URI: https://doi.org/10.19113/sdufenbed.689271
https://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpnMU5UZ3pNdz09
https://hdl.handle.net/20.500.13087/413
ISSN: 1300-7688
1308-6529
Appears in Collections:Matematik Bölümü Koleksiyonu
TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu

Files in This Item:
File SizeFormat 
berber-halil.pdf1.49 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

220
checked on Oct 3, 2022

Download(s)

2
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.