Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/375
Title: Akıllı şehirler kapsamında yapay zeka teknikleri kullanılarak etkin ulaşım planlarının hazırlanması üzerine bir model önerisi
Other Titles: A model proposal for preparing effective transportation plans by using artificial intelligence technıques in the scope of smart cities
Authors: Çabuk, Alper
Başkaya, Onur
Keywords: Bilim ve Teknoloji
Science and Technology
Trafik
Traffic
Ulaşım
Transportation
Issue Date: 2019
Publisher: Eskişehir Teknik Üniversitesi
Abstract: Akıllı şehir için net bir tanım bulunmamakla birlikte, sürdürülebilirlik, verimlilik, rahatlık gibi faktörlere bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Akıllı şehir kapsamında her şehir için farklı konularda çalışma yapılabilirken, ulaşım hizmetinin bütün şehirler için oldukça önemli ve akıllı şehir için olmazsa olmaz bir kavram olduğu görülmüştür. Ulaşım hizmetinin akıllı şehir kapsamında değerlendirilebilmesi için ulaşım sisteminin akıllandırılarak planlanması temel faaliyet olmaktadır. Ulaştırma sistemlerinin etkin bir şekilde kullanımını ve akıllandırılmasını sağlayabilmek amacıyla hazırlanan Toplu Ulaşım Ana Planları, uzman kişiler tarafından belirli periyotlarda hazırlanmaktadır. Bu çalışmada, ulaşıma etki eden faktörlerin ve parametrelerin dinamik bir yapıda toplanarak yapay zekâ teknikleri analizleri neticesinde otomatik planların hazırlanması ve etkin toplu ulaşım faaliyetlerinin yürütülmesi ile çevre kirliliğine, trafik yoğunluğuna, yüksek maliyet problemlerine çözüm getirilmesi, bunun sonucunda, belirli periyotlarda hazırlanan ulaşım planlaması iş yükü ve maliyetinin azaltılması hedeflenmektedir. Gerçekleşen ulaşım hareketlerinin kayıt altında tutulması ile ileride oluşacak olan ulaşım hareketlerinin analizi yapılabilecek ve gelecekte gerçekleşmesi beklenen ulaşım hareketlerinin düşük bir yanılma payı ile yaklaşık olarak tahmin edilerek planlanmasının somut bir bilgiye bağlı kalarak yapılması amaçlanmaktadır.
Although there is no clear definition for the smart city, it is due to factors such as sustainability, efficiency and comfort. While it is possible to work on different subjects for each city within the scope of smart city, it is seen that transportation service is an important concept for the city which is very important and smart for all cities. In order to be able to evaluate the transportation service within the scope of the smart city, it is the main activity to plan the transportation system wisely. The Public Transportation Master Plans prepared in order to ensure the efficient use and rationalization of the transportation systems are prepared by the experts on a regular basis. In this study, the factors affecting the transportation and the parameters are gathered in a dynamic structure, as a result of the analysis of artificial intelligence techniques and the preparation of effective public transportation activities, environmental pollution, traffic density, high cost problems, as a result, prepared by the period of transportation planning work load and to reduce the cost. With the recording of the transport movements in place, it is aimed to analyze the transportation movements that will occur in the future and to make the planning activities expected to be realized in the future with a low error and to estimate the planning of the transportation.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=vjszP7PzV0HebcjFEvDfwHbAFBGwmeITm85z4VLDupyldfHKXoBbemrGUrhRSyHA
https://hdl.handle.net/20.500.13087/375
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

84
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.