Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/37
Title: Laktik asit bakterileri ile lipaz enzimi üretimi
Other Titles: Lipase enzyme production with lactic acid bacteria
Authors: Kıvanç, Merih
Acu, Esra
Keywords: Biyoteknoloji
Biotechnology
Enterococcus faecium
Enterococcus durans
Lipaz
Enzim aktivitesi
Enterococcus faecium
Enterococcus durans
Lipase
Enzyme activity
Issue Date: 2019
Publisher: Eskişehir Teknik Üniversitesi
Abstract: Süt ve peynirden izole edilen 50 laktik asit bakterisi lipaz aktivitesi açısından taranmıştır. Yüksek lipaz aktivitesine sahip olan 11 izolat seçilmiştir. Seçilen 11 izolat 16S rRNA dizi analizi ile tanımlanmıştır. İzolatlardan 9 u E. faecium 2 si E. durans olarak tanımlanmıştır. Seçilen bu izolatlar ile optimum enzim üretim koşulları belirlenmiştir. Seçilen bakteriler ile lipaz üretimi için optimum gelişme koşulları belirlenmiştir. Azot kaynağı olarak %5 pepton, karbon kaynağı olarak glikoz içeren pH'sı 6.5 olan besi ortamında 48 saat 120 rpm de, 40-60oC inkübasyondan sonra üretilen mikroorganizmalardan elde edilen ekstrasellüler enzimlerin aktivitesi maksimum olmuştur. Optimum koşullarda üretilen ekstrasellüler enzim aktivitesine etki eden faktörler belirlenmiştir. Kısmi saflaştırılmış ekstrasellüler enzim aktivitesi 30-45oC de, pH 9-10 arasında maksimum olmuştur. Lipaz enzimleri halofil özellik göstermiştir yüksek tuz konsantrasyonlarında yüksek aktivite gözlenmiştir. Ekstrasellüler enzimlerin sıcaklık direnci suşlara göre değişmiştir. Ekstrasellüler enzimlerin aktiviteleri 3,5 saat 45oC alkali ortamda (pH 8-11) inkübasyon sonrasında devam etmiştir. Enzim aktivitesine çeşitli katyonların ve yüzey aktif maddelerin etkisi farklılıklar göstermiştir. Enterococcus spp. suşlarına ait kısmi saflaştırılmış ekstrasellüler enzimlerin düşük sıcaklıkta ve yüksek sıcaklıkta aktivite göstermeleri, halofil özellikte olmaları nedeniyle gıda sektöründe özellikle et ve süt ürünleri gibi fermente ürünlerde aroma ve arzu edilen lezzetin kazandırılması amacıyla kullanılabilirliği ümit vaat etmektedir. Anahtar Kelimeler:
Fifty lactic acid bacteria isolated from milk and cheese were screened for lipase activity. Eleven isolates with high lipase activity were selected. Those selected 11 isolates were identified by 16S rRNA sequence analysis. Nine of 11 isolates were identified as E. faecium and 2 as E. durans. Optimum enzyme production conditions were determined with those selected isolates. Optimum growth conditions for lipase production were determined with selected bacteria. The activity of the extracellular enzymes was maximum that obtained from microorganisms after incubation at 40-60° C, 48 hour and 120 rpm in a medium containing 5% peptone as nitrogen source and pH 6.5 as carbon source. Factors affecting extracellular enzyme activity that was produced under optimum conditions were determined. The partially purified extracellular enzyme activity was maximum at 30-45°C and pH 9-10. Lipase enzymes showed halophilic properties, high activity was observed at high salt concentrations. The resistance of the extracellular enzymes against temperature was changed according to the strains. The activity of extracellular enzymes was continued after incubation in 45oC alkaline medium (pH 8-11) for 3.5 hours. The effect of various cations and surfactants on enzyme activity showed differences. Olive waste may also be a suitable medium for lipase production. However, further studies are needed. Partially purified extracellular enzymes of Enterococcus spp. strains were active in low temperature and high temperature and had halophilic properties. Because of those properties, they will be used in the food industry, especially in the fermented products such as meat and dairy products for the purpose of providing flavor, in the future. Keywords:
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=4J_FzTwlrMCH4qBROpXPH7AoJF-1Wp6km5ph2aUfTfAF9exCjAfWaeIJqQJmRUVJ
https://hdl.handle.net/20.500.13087/37
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

46
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.