Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/348
Title: Mimarlıkta çağdaş mekan kurgusunun yeniden işlevlendirilen endüstri yapıları bağlamında değerlendirilmesi
Other Titles: Evaluation of contemporary space design in architecture in the context of re-functionalized industrial buildings
Authors: İnceoğlu, Mehmet
Balçık, Sema
Keywords: Mimarlık
Architecture
Issue Date: 2020
Publisher: Eskişehir Teknik Üniversitesi
Abstract: Mimarinin önemli ögelerinden mekan, bir binayı üç boyutlu bir kütle olmaktan öteye taşımakta ve yapının anlam kazanmasını sağlamaktadır. Diğer yapı yapma eylemlerinden farklı olarak yapının içerdiği mekanları tasarlamak, orada gerçekleştirilecek eylemleri belirlemek mimarinin önemini ortaya çıkarmaktadır. Makinelerin sahibi olduğu mekanlar içeren endüstri yapıları gelişen ve değişen yaşam koşulları içinde yeni üretim sistemlerine uyum sağlayamayarak işlevlerini kaybetmektedir. Zamanla terk edilen bu yapıların, nitelikli yapısal özellikleri ve kent merkezlerinde önemli konumlarda yer almaları sebebiyle yeni işlevlerle yeniden kullanılması alternatif bir yapı üretim tekniği oluşturmuştur. Güçlü strüktür sistemine ve büyük hacimlere sahip endüstri yapıları yeni işlev seçiminde çeşitli kullanımlara olanak tanımaktadır. Birbirinden farklı işlevlerle yeniden kullanılmak üzere ek bileşen ve ögelerle yenilenen endüstri yapılarının incelendiği çalışmada "üniversite eğitimi yapısı" olarak işlevlendirilen iki endüstri yapısı detaylı şekilde ele alınmıştır. Endüstri yapıları, çağdaş eğitim mekanları içerecek şekilde yeniden kurgulanmıştır. Makineler yardımıyla üretim yapılan binalar, üniversite eğitimi işlevi doğrultusunda, yapı kütlesine ve mevcut hacim içerisine mekanı oluşturan bileşen ve ögelerin eklenmesiyle yenilenmektedir. Tez çalışmasında, ekler yardımıyla tasarlanan yeni mekanların çağdaş kullanım fikirleri değerlendirilmiş olup yapılacak ek tasarımlar için önerilerde bulunulmuştur.
Space, which is one of the important elements of architecture, moves a building beyond being a three-dimensional mass and makes the building gain meaning. Unlike other building actions, designing the spaces inside the building and determining the actions to be carried out there reveals the importance of architecture. Industrial structures, which include the spaces owned by the machines, lose their functions by not adapting to new production systems in developing and changing living conditions. The reuse of these structures, which were abandoned in time, with new functions due to their qualified structural features and their important positions in city centers, created an alternative building production technique. Industrial buildings with strong structural systems and large volumes allow various uses in the selection of new functions. In the study, where industrial structures renewed with additional components and elements to be reused with different functions are examined, two industrial structures functioned as "university education structure" are discussed in detail. Industrial structures have been re-fictionalized to include contemporary education spaces. The buildings, where production is made with the help of machines, have been renovated by adding the components and elements that make up the space to the building mass and the existing volume in line with the university education function. In the thesis study, contemporary usage ideas of new spaces designed with the help of appendices have been evaluated and suggestions have been made for additional designs.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=fl0Kw4p1rmMDotyKRdYv1FewZ0te0avUiH1YLQJ7Xbf9eWhGQPZtIn5boMBVtiW0
https://hdl.handle.net/20.500.13087/348
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

84
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.