Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/3476
Title: Rekreasyon Lisans Programlarında Ders Etkililiği: Tanımlayıcı Araştırma
Authors: Şimşek, Kerem Yıldırım
Koloğlu, Deniz Raha
Yıldız, Furkan Ufuk
Keywords: 
Issue Date: 2022
Abstract: Amaç: Rekreasyon, yükseköğretimde yönetimi ve uygulaması 2 farklı fakültede (spor bilimleri fakültesi/turizm fakültesi) okutulmaya çalışılan bir programdır. Bu önemli yapısal sorun göz önünde bulundurulduğunda, rekreasyon lisans programlarının hem sektörün hem de rekreasyon uzmanlarının ihtiyaçlarını karşılayabilecek yeterlilikte olamayacağı sonucuna kolaylıkla ulaşılabilir. Bu duruma ek olarak, müfredatların sektör ihtiyaçları doğrultusunda yapılandırılmamış olması da rekreasyon lisans programlarında okutulan derslerin etkililiği ile ilgili soru işaretleri oluşturmaktadır. Bu bağlamda araştırmanın amacı, rekreasyon lisans programlarında okutulan mesleki derslerin rekreasyon uzmanı yetiştirmedeki etkililiğini belirlemektir. Gereç ve Yöntemler: Araştırmanın evrenini Yükseköğretim Kurumlarındaki rekreasyon programları oluşturmaktadır. Evrenin içerisinden ölçüte dayalı örnekleme tekniği ile Eskişehir, Ankara, Kırıkkale ve Sakarya illerindeki spor bilimleri fakültesi rekreasyon lisans programı belirlenmiş ve toplam 26 öğrenci örnekleme dâhil edilmiştir. Araştırma, nitel araştırma modellerinden biri olan durum çalışması olarak tasarlanmıştır. Rekreasyon lisans programlarındaki derslerin etkililiğine ilişkin veri toplamak için araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırma verilerinin analizi için içerik analizi tekniğinden yararlanılmıştır. Verilerin geçerliği ve güvenirliği için ölçüm üçgenlemesi, gözlem üçgenlemesi, uzman incelemesi, ayrıntılı betimleme, kodlayıcılar arası güvenirlik ve teyit incelemesi yapılmıştır. Bulgular: Analiz sonucunda teorik ve uygulamalı derslerin öğrencileri yeterli düzeyde hazırlamadığı, ders işlenişinin ve sunuşunun yeterli olduğu, teorik ve uygulamalı derslerin kısmen mesleğe hazırladığı ve teorik ders içeriklerinin mesleğe hazırlamadığı bulgularına ulaşılmıştır. Sonuç: Rekreasyon lisans programlarındaki ders etkililiğinin yeterli düzeyde olmadığı ifade edilebilir. Ders etkililiğinin geliştirilmesi için teorik bilgi yığınının azaltılması, derslerin teori ve uygulama bileşenlerinden oluşturulmasına özen gösterilmesi ve meslek bilgisi derslerinin kredi ve süresinin artırılması gerekmektedir.
URI: https://doi.org/10.5336/sportsci.2021-85749
https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/516352
https://hdl.handle.net/20.500.13087/3476
ISSN: 2146-8885
Appears in Collections:Rekreasyon Bölümü Koleksiyonu
TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.