Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/3330
Title: İlkokul Öğrencilerine Yönelik Kültürel Mirasa Duyarlılık Ölçeği’nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması*
Authors: Bayır, Ömür Gürdoğan
Köse Çengelci, Tuba
Halaç, Hicran Hanım
Keywords: 
Issue Date: 2021
Abstract: Bu araştırmanın amacı ilkokul öğrencilerinin kültürel mirasa duyarlılık düzeyinibelirlemeye yönelik geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı geliştirmektir. Kültürel mirasaduyarlılık ölçeğinin üç alt faktörü toplam varyansın %47.335’ini açıklamaktadır. Ölçeğin KMOdeğeri, .85 olup, Bartlett Küresellik Testi sonucunun .01 düzeyinde anlamlı olduğugörülmektedir ($??^2$ = 1090.218. ???? = 78. ?? < .001). Ölçeğin güvenirlik analizlerisonucunda tamamına ilişkin alpha katsayısı .79’tur. Yapılan geçerlik ve güvenirlik analizlerikapsamında üç boyutlu dörtlü likert tipi bir ölçme aracı geliştirilmiştir. Elde edilen KültürelMirasa Duyarlılık Ölçeği “Merak Duyma”, “Geleceğe Aktarma” ve “Koruma” altboyutlarından oluşmaktadır. Ölçekten alınabilecek en yüksek puan 52 iken, en düşük puan13’dür. Ölçekten alınan puan yükseldikçe kültürel mirasa duyarlılık yükselmektedir. AyrıcaKültürel Mirasa Duyarlılık Ölçeği’nin açımlayıcı faktör analizi sonucunda ortaya konulanyapısının doğrulayıcı faktör analizi ile doğrulandığı sonucuna ulaşılmıştır.
URI: https://doi.org/10.35675/befdergi.810944
https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/450098
https://hdl.handle.net/20.500.13087/3330
ISSN: 2687-3281
Appears in Collections:Mimarlık Bölümü Koleksiyonu
TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.