Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/3145
Title: Temel pilotaj eğitimi kapsamında kullanılan beechcraft C90 GTi uçağının rolü
Other Titles: The role of the Beechcraft C90 GTi aircrfat used in basic flight training
Authors: Özdemir, Uğur
Bülbül, Kübra Gülnaz
Hayta, Abdullah
Keywords: Sivil Havacılık
Civil Aviation
Issue Date: 2022
Publisher: Eskişehir Teknik Üniversitesi
Abstract: Hızla gelişen havacılık sektöründe uçuş eğitim programlarının uygunluğu ve uygulanabilirliği denetlenmeli ve geliştirilmesi gereken yönlerin güncellenmesi gerekmektedir. Öğrenci pilotun uçuş eğitimi süresince potansiyelini en üst düzeye çıkarabilmek için tüm yönleri ile düşünülmüş eğitim programları yaratmak önemlidir. Bu araştırmanın amacı, temel pilotaj eğitiminin çok motor yetkilendirme safhasında kullanılan Beechcraft C90 GTi uçağının eğitim sürecini, eğitim gereksinimlerini ve öğrenci pilotların eğitim sürecindeki algılarını belirlemektir. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Araştırmanın katılımcıları Eskişehir Teknik Üniversitesi Pilotaj bölümünde Beechcraft C90 GTi uçağı ile çok motor yetkilendirme eğitimi almış olan 14 öğrenci pilottan oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme formu araştırmacı tarafından hazırlanmış uzman görüşü ile son şeklini almıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanan veriler betimsel analiz yöntemi ile bulgulara dönüştürülmüştür. Araştırmada Beechcraft C90 GTi uçağının çok motor yetkilendirme eğitiminde kullanılmasına yönelik öğrenci pilotların görüşleri değerlendirilmiş, Beechcraft C90 GTi uçağı ile alınan eğitimin avantajları, dezavantajları ve eğitimin daha iyi bir hale gelmesi için öğrenci pilotların önerileri alınmıştır. Araştırma sonuçlarına göre Beechcraft C90 GTi uçağının çok motor yetkilendirme eğitiminde kullanılmasının teknolojik olarak gelişmiş uçak olmasından dolayı özel havayolu şirketlerinin nitelikli pilot ihtiyacına ve eğitim programlarına katkı sunduğu belirlenmiştir. Bu çalışmanın temel pilotaj eğitimi alanında verilen eğitim programlarının geliştirilmesine ve öğrenci pilotların potansiyelinin geliştirilen yeni uçuş eğitim programları ile üst düzeye çıkarılmasına yardımcı olması düşünülmektedir.
In the rapidly developing aviation sector, the suitability and applicability of flight training programs should be checked and the aspects that need to be developed should be updated. In order to maximize the potential of the student pilot during flight training, it is important to create training programs that are thought out from all aspects. The purpose of this research is to determine the training process of the Beechcraft C90 GTi aircraft used in the multi-engine rating phase of the fundamental pilot training, training requirements and the perceptions of the student pilots in the training process. Case study which is one of the qualitative research design was used in the research. The study group consists of 14 student pilots who have taken multi-engine rating training with Beechcraft C90GTi aircraft in the flight training department of Eskişehir Technical University. A semi-structured interview form was used as a data collection tool. The semi-structured interview form prepared by researcher took its final form with the expert opinion. The data collected with the semi-structured interview form were converted into findings with the descriptive analysis method. In the study, the opinions of student pilots about the use of Beechcraft C90 GTi aircraft in multi-engine rating training, the advantages and disadvantages of training with Beechcraft C90 GTi aircraft, and student pilots' suggestions for better training were taken. According to the results of the research, it has been determined that the use of the Beechcraft C90 GTi aircraft in multi-engine rating training were evaluated, as it is a technologically advanced aircraft, contributes to the need for qualified pilots and training programs of airlines. It is thought that this study will help to improve the training programs in the field of fundamental flight training and to increase the potential of student pilots with the new flight training programs developed.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=sELqxhTlFGAjsbjOuuiyCOAUXp0TFyAbl5hYVqzBa8_Rq8Lv53RvY9jiC28fAtC3
https://hdl.handle.net/20.500.13087/3145
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.