Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/3129
Title: Hava trafik kontrolde kontrolör - pilot iletişim problemleri ve CPDLC kullanımı
Other Titles: Controller - pilot communication problems in air traffic control and use of CPDLC
Authors: Çınar, Ertan
Ayhan, Serkan Emre
Keywords: Sivil Havacılık
Civil Aviation
Hava trafik kontrolörü
Air traffic controller
Kişiler arası iletişim
Interpersonal communication
Sesli iletişim
Voiced communication
Sivil havacılık
Civil aviation
İletişim sorunları
Communication problems
Issue Date: 2022
Publisher: Eskişehir Teknik Üniversitesi
Abstract: Hava trafik kontrol hizmetlerinde kontrolörler ile pilotlar arasında zaman zaman iletişim problemleri yaşanmaktadır ve yaşanan iletişim problemleri çeşitli hatalara yol açmaktadır. Bu çalışmada hava trafik kontrol hizmetlerinde iletişim prosedürleri irdelenmiş, hava trafik kontrolörleri ile pilotlar arasında yaşanan başlıca iletişim problemlerine değinilmiş ve bu problemlerin etkileri hakkında bilgi verilmiştir. Bu çalışmanın amacı kontrolörler ile pilotlar arasında meydana gelen iletişim problemlerini incelemek, iletişim problemleri sonucu meydana gelen hataları engellemek veya azaltmak için kullanılabilecek bir sistem olan CPDLC (Controller-Pilot Data Link Communication – Kontrolör-Pilot Veri Bağlantı İletişimi) kullanımını değerlendirmek ve Türkiye'de görev yapmakta olan hava trafik kontrolörlerinin CPDLC sistemine bakış açılarının araştırılmasıdır. Bu araştırmada veri toplamak amacı ile nicel yöntemlere ilişkin anket tekniği tercih edilmiştir. Katılımcıların demografik yapıları, daha önce yaşamış oldukları iletişim problemleri ve bu problemler nedeniyle bir hadise ile karşılaşma durumları ve son olarak CPDLC sistemine bakış açıları hakkında veriler 5'li Likert ölçekli anket ile toplanarak SPSS ve istatistiksel yöntemlerle analiz edilmiştir.
In air traffic control services, there are communication problems between controllers and pilots from time to time, and communication problems cause various errors. In this study, communication procedures in air traffic control services are examined, the main communication problems between air traffic controllers and pilots are mentioned and information is given about the effects of these problems. The aim of this study is to examine the communication problems between the controllers and the pilots, to evaluate the use of CPDLC (Controller-Pilot Data Link Communication), which is a system that can be used to prevent or reduce the errors that occur as a result of communication problems, and to investigate the perspectives of air traffic controllers who are working in Turkey. In this study, the survey technique related to quantitative methods was preferred in order to collect data. Data about the demographic structures of the participants, the communication problems they had experienced before, their encounter with an incident due to these problems, and finally their perspectives on the CPDLC system were collected with a 5-point Likert scale questionnaire and analyzed with SPSS and statistical methods.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=kScA8XnrRb0WogX-qPGFkuGCQKWIlSSms3cqepK_LO7yH81rP2uroPI2nEV23jPM
https://hdl.handle.net/20.500.13087/3129
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.