Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/3127
Title: Pinus nigra biomass estimation with unmanned aerial vehicles (an example of Sivas Cumhuriyet University campus)
Other Titles: İnsansız hava araçları ile Pinus nigra biyokütle tahminlemesi (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi kampüsü örneği)
Authors: Avdan, Uğur
Birdal, Anıl Can
Keywords: Jeodezi ve Fotogrametri
Geodesy and Photogrammetry
Ormancılık ve Orman Mühendisliği
Forestry and Forest Engineering
Görüntüleme-üç boyutlu
Imaging-three-dimensional
Toprak üstü biyokütlesi
Aboveground biomass
İnsansız hava aracı
Unmanned aerial vehicle
Issue Date: 2022
Publisher: Eskişehir Teknik Üniversitesi
Abstract: İnsansız Hava Araçları günümüzde birçok popular alanda yaygın olarak kullanılmaktadır. Ormancılıkta, ağaç yükseklikleri, göğüs yüksekliğindeki çap, taç alanı, taç genişliği vb. parametreleri tahmin etmek için kullanılmaktadırlar. Bu çalışmada pinus nigra ağacı türü için uygun bir denklem oluşturarak bireysel göğüs yüksekliğindeki çap ve biyokütle değerlerine ulaşılması planlanmıştır. Çalışmanın amacına ulaşmak için insansız hava aracı uçuşları ve detaylı yersel ölçümler gerçekleştirilmiştir. Denklem parametreleri için güvenilir bir temel oluşturmak amacıyla 394 yersel ölçüm yapılmıştır. Oluşturulan denklem daha sonra doğrulama amacıyla yersel ölçümler üzerinde uygulanmıştır. Bu denklemi kullanarak, araştırmacılar sadece bireysel ağaç yüksekliklerini değil, aynı zamanda ilgili göğüs yüksekliğindeki çaplarını da yersel ölçümlerine ihtiyaç duymadan elde edebilirler. Ağaç yüksekliklerinin (algoritma tarafından elde edilen ve yersel ölçülen) ve göğüs yüksekliğindeki çapların (eşitlikle hesaplanan ve yersel ölçülen) doğrulanması, ±70 cm ve ±1.5 cm'lik bir ortalama hata ile sonuçlanmıştır., Bu değerler ortalama yüksekliğin %8.2'si ve ortalama göğüs yüksekliğindeki çapın %7.9'una denk gelmektedir. Biyokütle açısından, eşitlikten hesaplanan ve laboratuvarda kurutulan değerler, yaklaşık ±2,08 kg'lık bir ortalama hata vermiştir. Bu değer laboratuvar ortamında kurutularak hesaplanan biyokütle değerlerinin %9.95'ine denk gelmektedir. Bu çalışmada sunulan iş akışı, araştırmacıların orman envanterleri oluşturma çalışmalarında hem finansal hem de zaman açısından yardımcı olacaktır.
Unmanned Aerial Vehicles (UAV) are widely used in various fields nowadays. In forestry, they have been used to estimate parameters such as tree heights, diameter at breast height (DBH), crown area, crown width and etc. In this study, we aim to create a work flow to estimate individual tree heights and relate them to individual DBH and biomass by creating an equation fit for pinus nigra tree species. In order to achieve the study's goal, UAV flights and detailed ground measurements were carried out. To create a reliable foundation for the equation parameters, 394 ground measurement were obtained in order to understand the accuracy of the work flow. Created equation was then carried out on ground measurements of the study area for validation purposes. With the use of this equation, researchers can obtain both individual tree heights and their related DBHs as well, without the need of ground measurements. Validation of tree heights (estimated and ground measured) and DBH (equation estimated and ground measured) yielded a mean error of ±70 cm and ±1.5 cm which corresponds to approximately 8.2% and 7.9% of the average height and DBH, respectively. In terms of biomass, validation of equation estimated and drying processed biomass values yielded a mean error of ±2.08 kg which corresponds approx. 9.95% of the average drying processed biomass values. The workflow presented in this study can aid in both financial and time aspects of researchers' aim to create forest inventories.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=kScA8XnrRb0WogX-qPGFkuDDBKkKao6SpHTN12G_NpTDiHhLAGouvFSYvVAUhc32
https://hdl.handle.net/20.500.13087/3127
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.