Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/3105
Title: Doğadan ilham alan mimari: Rejeneratif (yenileyici) tasarım potansiyeli
Other Titles: Nature-inspired architecture: Potential of regenerative design
Authors: Tokman, Leyla Yekdane
Harmankaya, Huriye Hande
Keywords: Mimarlık
Architecture
Issue Date: 2022
Publisher: Eskişehir Teknik Üniversitesi
Abstract: Doğa, her zaman insanların ilgisini çekmiş, insanlar için bilgi ve ilham kaynağı olmuştur. Ancak zamanla insan faaliyetleri, doğa – insan bağlantısını zayıflatarak mevcut bitki örtüsünü ve canlıların yaşam alanlarını olumsuz etkilemiş ve ekolojik dengeye zarar vermiştir. Ekolojik dengenin bozulması sonucunda çevresel sorunlar ortaya çıkmıştır. Günümüzde iklim değişikliği gibi sorunların hissedilir duruma gelmesi ile çevresel sorunlara çözüm arayışı artmıştır. Çevresel sorunların çözülebilmesi için insan faaliyetlerinin doğaya zarar vermemesi, doğayla uyum içinde olması gerekmektedir. İnsanın doğayı dilediği gibi kullanabileceğini düşünen anlayış yerine insan – doğa ilişkisinin karşılıklı yarar sağlamasına, birbirlerini destekleyerek ilerlemesine yönelik bir anlayış benimsenmelidir. Tez kapsamında, doğa temelli tasarım yaklaşımlarından; insanın çevresel sistemlerin bir parçası olduğu ve bu çevresel sistemlerde gerçekleşecek herhangi bir değişikliğin insanı da etkileyeceği gerçeğine dayanan rejeneratif tasarım ele alınmaktadır. Rejeneratif tasarım yaklaşımı, ekosistemlerin korunmasının yanında bu sistemlerin iyileştirilmesini ve gelişimini desteklemektedir. Çevreyi pozitif etkilemeyi ve doğa – insan etkileşimini korumayı hedefleyen rejeneratif tasarım, insanlara kaliteli yaşam sağlayacak yapılı çevre üretimi için önemli bir potansiyele sahiptir.
Nature has always attracted people's attention and has been a source of knowledge and inspiration for people. However, as time passes, human activities have weakened the relationship between nature and human, negatively affecting existing vegetation and living spaces of living beings, and damaging ecological balance. Environmental problems have emerged as a result of the deterioration of the ecological balance. To solve environmental problems, human activities must not harm nature and must be in harmony with nature. The opinion should change that people can use nature as they wish. Instead of that, an opinion should be adopted which supports the mutual benefit of the human- nature relationship and the progress by supporting one other. The thesis focuses on one of the nature-based design approaches, regenerative design. Regenerative design is based on the fact that people are part of environmental systems and that any changes in environmental systems will affect them. The regenerative design approach supports the improvement, development, and protection of ecosystems. Regenerative design, which aims to have a positive impact on the environment and to protect the relationship between nature and people, has an important potential for the production of a healthy built environment for quality living.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=kScA8XnrRb0WogX-qPGFko0YnI6CD2wS_NLRiUq5PjeUWSBpAup-ePV4Fiw7gUW_
https://hdl.handle.net/20.500.13087/3105
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.