Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/3101
Title: Türkiye ve Almanya'nın enerji verimliliği uygulama ve standartlarının karşılaştırılması
Other Titles: Comparison of energy efficiency practices and standards of Turkey and Germany
Authors: Demir, Zafer
Özkanlı, Fatih Burak
Keywords: Enerji
Energy
Enerji
Energy
Enerji verimliliği
Energy efficiency
Issue Date: 2022
Publisher: Eskişehir Teknik Üniversitesi
Abstract: Enerji, tüm ülkelerin üzerinde yoğun çalışmalar yaptığı önemli bir konudur. Enerjinin bir kaynaktan elde edilmesi kadar nerede kullanıldığı da önem arz etmektedir. Enerjinin kullanımında yapılacak düzenlemelerle birlikte önemli miktarda tasarruflar sağlanacağı yapılan çalışmalarla ortaya konulmuştur. Bu noktada ortaya çıkan enerji verimliliği kavramı ile ülkeler verimlilik çalışmalarına önem vermişler ve bu alanlarda gerekli düzenlemeler yaparak çeşitli politikalar benimsemişlerdir. Türkiye'nin 1995'te başlayan Sanayide Enerji Verimliliği Yönetmeliği ile başlayan enerji verimliliği çalışmaları 2000'li yıllarla birlikte sıklaşmış ve 2007 yılında çıkarılan Enerji Verimliliği Kanunu ile enerji verimliliğinin sağlanması adına birtakım zorunluluklar ve yaptırımlar getirilmiştir. Özellikle Avrupa Birliği uyum sürecinde Avrupa Birliği tarafından yayınlanan direktiflere yönelik yasal düzenlemeler yapılmıştır. Almanya'nın 1976'da çıkardığı Enerji Tasarrufu Yasası (EnEG) ile, enerji verimliliği alanında hükümete yasa çıkarma yetkisi vererek, bu anlamda ilk adımı atmıştır. Sonrasında çıkardığı EnEV yönetmeliği ile enerji verimliliği alanında standartlar belirlenmiş ve doğrudan vatandaşlar üzerinde etkili olacak yasal düzenlemeler yapılmıştır. Almanya, Avrupa Birliği üyesi olarak, yayınlanan direktif ve programlara uyum sağlamak adına yıllar geçtikçe yeni güncellemeler yayınlamıştır. Bu tez kapsamında Türkiye ve Almanya'nın enerji potansiyellerine genel bir bakışta bulunulmuştur. İki ülkenin enerji üretim kaynakları istatistiklerinin yanı sıra, enerjiyi hangi sektörlerde kullandıklarına dair istatistikler yorumlanmıştır. Böylelikle enerji verimliliği sağlanacak potansiyel sektörler görülmüştür. Bununla birlikte enerji verimliliği alanında belirledikleri politikalar ve hedefler incelenmiştir. Çıkarılan yasal düzenlemelerin içerikleri incelenerek enerji verimliği alanındaki çalışmaları karşılaştırılmıştır. Kanunların içerdiği farklılıkların sebepleri hakkında yorumlar yapılmıştır. Türkiye'nin belirlediği yerli enerji hedefine karşın Almanya'nın belirlediği yenilenebilir ve emisyonsuz enerji hedefinin olmasının enerji verimliliği çalışmalarına etkileri incelenmiştir.
Energy is an important issue on which all countries work intensively. Where the energy is used is as important as obtaining it from a source. It has been demonstrated by the studies that significant savings will be achieved with the regulations to be made in the use of energy. With the concept of energy efficiency that emerged at this point, countries gave importance to efficiency studies and adopted various policies by making necessary arrangements in these areas. Energy efficiency studies in Turkey, which started with the Regulation on Energy Efficiency in Industry, which started in 1995, became more frequent with the 2000s, and with the Energy Efficiency Law enacted in 2007, some obligations and sanctions were introduced in order to ensure energy efficiency. Especially in the European Union harmonization process, legal arrangements have been made for the directives published by the European Union. With the Energy Conservation Law (EnEG) enacted by Germany in 1976, it took the first step in this sense by giving the government the authority to enact laws in the field of energy efficiency. With the EnEV regulation, which was issued afterwards, standards in the field of energy efficiency were determined and legal regulations were made that would directly affect the citizens. Germany, as a member of the European Union, has published new updates over the years in order to comply with the published directives and programs. Within the scope of this thesis, an overview of the energy potentials of Turkey and Germany has been made. In addition to the energy production resources statistics of the two countries, the statistics on which sectors they use energy have been interpreted. Thus, potential sectors that will provide energy efficiency have been seen. In addition, the policies and targets they set in the field of energy efficiency were examined. The contents of the enacted legal regulations were examined and their studies in the field of energy efficiency were compared. Comments have been made about the reasons for the differences in the laws. The effects of the renewable and emission-free energy target determined by Germany against the domestic energy target determined by Turkey on energy efficiency studies were examined.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=kScA8XnrRb0WogX-qPGFklztAltfw5tJK-hlXuWLEGsDG1gDBtLEOOEyo58-WOUh
https://hdl.handle.net/20.500.13087/3101
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.