Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/3090
Title: Bioorjinli nanopartikül sentezi ve uygulamaları
Other Titles: Bio-origin nanoparticle synthesis and applications
Authors: Kılıç, Volkan
Ergün, Onur
Keywords: Biyoloji
Biology
Haloferax alexandrinus
Nanopartikül
Yeşil sentez
Gümüş nanopartikülü
Anti-kanser
Haloferax alexandrinus
Green Synthesis
Silver nanoparticles
Nanoparticles
Anti-Cancer
Issue Date: 2022
Publisher: Eskişehir Teknik Üniversitesi
Abstract: Nanobiyoteknoloji bilim dalı; tıp, biyomedikal, uzay endüstrisi, mühendislik ve görüntüleme gibi geniş alanda uygulamalarından dolayı önem kazanan, disiplinler arası bir teknolojidir. Nanopartiküllerin sentezleri için farklı kimyasal ve fiziksel yöntemler kullanılmaktadır. Bu yöntemler ile yapılan nanopartiküllerin sentezinde kısa sürelerde ve düşük maliyetler ile yüksek miktarda üretimleri yapılsa da üretim aşamalarında toksik işlemler geçirmeleri nedeniyle üretilen nanopartiküller toksik özellikler taşımaktadırlar. Kullanım alanları artması nedeniyle insanların yaşam alanlarına kolaylıkla girmeleri ile birlikte bu nanopartiküllerin toksisiteleri büyük dezavantaj oluşturmaktadır. Biyolojik olarak sentezlenen nanopartiküller, biyouyumlu, çevre dostu olmaları nedeniyle avantaj sağlamaktadırlar. Bu tez çalışmasında tuz konsantrasyonu bakımından yüksek düzeylerde yaşayan bu sayede kontaminasyon riski oldukça düşük ve insan sağlığına tehdidi olmayan Haloferax alexandrinus kullanılmıştır. Gümüş nanopartikülü üretimi için besiyerinde farklı tuz ve gümüş nitrat konsantrasyonları ile izolasyonu için filtrasyon ve diyaliz yöntemleri denenmiştir. Gümüş nanopartikülerin belirlenebilmesi için ICP-OES, SEM-EDAX, TEM analizleri gerçekleştirilmiştir. Elde edilen AgNP'lerin sitotoksik etkileri SH-SY5Y nöroblastoma hücre hatlarında incelenmiştir. Sonuç olarak H. alexandrinus'dan elde edilen AgNP'lerin boyutu çoğunluğu 2-3 µm boyutunda olmakla birlikte 20 µm'ye büyüklüğünde oldukları tespit edilmiştir. AgNP için en iyi besiyeri ortamı %23'lük Tuz çözeltisinde ve 0,05 mM'lık AgNO3 konsantrasyonunda elde edilmiştir. Elde edilen AgNP'lerin SH-SY5Y nöroblastoma hücre hatları üzerine 48 saatlik uygulamada IC50 değeri >200 µg/ml olarak bulunmuştur.
Nanobiotechnology science; It is an interdisciplinary technology that gains importance due to its applications in medicine, biomedicine, space industry, engineering and imaging. Different chemical and physical methods are used for the synthesis of nanoparticles. Although the synthesis of nanoparticles made by these methods is produced in a short time and in high quantities with low costs, the nanoparticles produced have toxic properties because they undergo toxic processes during the production stages. The toxicities of these nanoparticles constitute a great disadvantage, as their usage areas increase and they easily enter the living spaces of people. Biologically synthesized nanoparticles provide advantages because they are biocompatible and environmentally friendly. In this thesis, Haloferax alexandrinus, which lives at high levels in terms of salt concentration, has a very low risk of contamination and is not a threat to human health, was used. For the production of silver nanoparticles, filtration and dialysis methods were tried for isolation with different salt and silver nitrate concentrations in the medium. ICP-OES, SEM-EDAX, TEM analyzes were performed to determine silver nanoparticles. The cytotoxic effects of the obtained AgNPs were investigated in SH-SY5Y neuroblastoma cell lines. As a result, AgNPs obtained from H. alexandrinus were found to be up to 20 µm in size, although most of them were 2-3 µm in size. The best medium for AgNP was obtained in 23% Salt solution and 0.05 mM AgNO3 concentration. The IC50 value of the obtained AgNPs was found to be >200 µg/ml after 48 hours of application on SH-SY5Y neuroblastoma cell lines.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=kScA8XnrRb0WogX-qPGFkhVTI9V4ztU0j_XFzJgeHGqXofII6tMXcuWMNmezqG39
https://hdl.handle.net/20.500.13087/3090
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.