Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/3019
Title: Delocalized π−π* Orbital Interactions and Stabilization Energies of Phenyltrichlorosilane
Other Titles: Feniltriklorosilanın Delokalize Olmuş π−π* Orbital Etkileşimleri ve Stabilizasyon Enerjileri
Authors: Kuş, Nihal
Ilıcan, Saliha
Issue Date: 2020
Abstract: In this study, the optimized Phenyltrichlorosilane (PTS, C6H5SiCl3) using Density Functional Theory (DFT) with B3LYP/6-311++G(d,p) level was studied using natural bond orbital (NBO) theory with NBO 3.1, as integrated in Gaussian09 program. It was determined that there are only ???* transitions for PTS. Donor-acceptor interactions and stabilization energies for these transitions were calculated. The highest transition energy occurred in the orbital interaction of the ?(C1-C6)? ?*(C2-C3) transition and was calculated ca. 99.32 kJ mol-1 , which is in a delocolized state. From the NBO calculation results, it was determined that hybridization occurred by settling in p-orbitals of electrons. Natural charges for PTS were calculated and it was determined that the strongest polarization was between Si and C3 atoms. Harmonic Oscillator Measure of Aromaticity (HOMA) index was calculated for the PTS ring.
Bu çalışmada, B3LYP / 6-311 ++ G (d, p) seviyesi ile Yoğunluk Fonksiyonel Teorisi (DFT) kullanılarak optimize edilmiş Feniltriklorosilan (PTS, C6H5SiCl3) molekülü, NBO 3.1 ile Doğal Bağ Orbital (NBO) teorisi ile Gaussian09 programında çalışıldı. PTS için sadece ???* geçişlerinin olduğu belirlenmiştir. Bu geçişlere ait donör-akseptör etkileşimleri ve stabilizasyon enerjileri hesaplandı. En yüksek geçiş enerjisi ?(C1-C6)? ?*(C2-C3) geçişinin orbital etkileşiminde meydana geldi ve delokolize durumda olan bu orbital enerjisi yaklaşık 99.32 kJ mol-1 olarak hesaplandı. Yapılan NBO hesaplamalarının sonuçlarından, hibritleşmenin, elektronların p-orbitallerine yerleşerek meydana geldiği belirlendi. PTS için doğal yükler hesaplandı ve en güçlü polarizasyonun Si ve C3 atomları arasında olduğu tespit edildi. PTS halkası için Harmonik Osilatör Aromatiklik Ölçümü (HOMA) indeksi hesaplandı.
ISSN: 2564-7377
2564-7377
Appears in Collections:TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu

Files in This Item:
File SizeFormat 
nihal-kus.pdf1.05 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

102
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.