Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/3000
Title: Sürdürülebilir turizm kapsamında iklim değişikliğinin incelenmesi: Erciyes dağı ve Sultan Sazlığı milli parkı örneği
Other Titles: Study of climate change within the scope of sustainable tourism: Erciyes mountain and Sultan Reed national park example
Authors: Aktaş, Semra Günay
Sabancı, Serkan
Çevik, Mustafa
Keywords: Coğrafya
Geography
Turizm
Tourism
Issue Date: 2021
Publisher: Eskişehir Teknik Üniversitesi
Abstract: Bu çalışmada küresel ısınmanın sebep olduğu iklim değişikliğinin Erciyes Dağı ile Sultan Sazlığı Milli Parkı ve Ramsar Alanı üzerindeki etkisinin belirli bir zaman sürecinde incelenmesi ve sürdürülebilir turizm ile iklim değişikliği kapsamında öneriler sunulması amaçlanmıştır. Sahanın turizm özellikleri, coğrafi yapısı ve iklim özellikleri çalışma kapsamında ele alınmıştır. Çalışma sahasında yapılan incelemeler ve görüşmeler ile sahanın turizm özellikleri ve mevcut durumu ortaya konulmuştur. Jeoloji, tektonizma, jeomorfoloji, hidrografya, toprak grupları, bitki örtüsü, arazi kullanımı ve nüfus verilerinden yararlanılarak sahanın coğrafi yapısını belirlemek amacıyla çeşitli haritalama yöntemleri kullanılmıştır. Çalışma sahasına ait uzun yıllık iklim verileri analiz edilmiştir ve bu veriler farklı iklim sınıflandırması yöntemleri ile değerlendirilerek sahanın iklim karakteri ve iklimsel değişimi belirlenmiştir. Çalışma sonucunda elde edilen veriler iklim değişikliğinin sebep olduğu temel etkenlerden olan kuraklık, sıcaklık artışı, yağış miktarında azalma, kar erimeleri gibi olumsuz etkilerin çalışma alanında ne derece görüldüğü ve bunun sürdürülebilir turizm açısından bu alanları nasıl etkilediği hakkında bilgi verilmiştir.
In this study, it is aimed to examine the effect of climate change caused by global warming on Mount Erciyes, Sultan Sazlığı National Park and Ramsar Area in a certain time period and to present suggestions within the scope of sustainable tourism and climate change. The tourism characteristics, geographical structure and climatic characteristics of the area are discussed within the scope of the study. The tourism characteristics and current situation of the field were revealed with the examinations and interviews carried out in the study area. Various mapping methods have been used to determine the geographical structure of the field by using data from geology, tectonism, geomorphology, hydrography, soil groups, vegetation, land use and population. Long-year climate data of the study area were analyzed and these data were evaluated with different climate classification methods and the climatic character and climatic change of the area were determined. The data obtained as a result of the study were given information about the extent to which negative effects such as drought, increase in temperature, decrease in precipitation, snowmelt, which are the main factors caused by climate change, are observed in the study area and how this affects these areas in terms of sustainable tourism.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=RjZwH00oMG4iNa5Sgvlgg9CCQkqNsTpJ8oGGcQfJGQaBzgJB95hIQPbpqi5W7IgI
https://hdl.handle.net/20.500.13087/3000
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

88
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.