Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/2987
Title: Sürdürülebilir mimarlikta pasif evlerin rolü: Azerbaycan için uygulanabilirliği
Other Titles: Role of passive houses in sustainable architecture: Applicability for Azerbaijan
Authors: Yamaçlı, Ruşen
Sabıyeva, Gülbacı
Keywords: Mimarlık
Architecture
Issue Date: 2022
Publisher: Eskişehir Teknik Üniversitesi
Abstract: Pasif ev, mekanik destek almadan doğal yollarla iklim düzenlemesi sağlayabilen yüksek verimli binalar için performansa dayalı bir enerji standardını ifade etmektedir. Aktif evlerden farkı pasif ve hibrit evler konusunda otomasyon, üzerinde çok durulan bir noktadır. Sebebi ise enerji tasarrufu sağlayarak maksimum verime ulaşmaktır. Açıkça, dünyanın tüm iklimleri için geçerliliği olduğu bilinmektedir. Soğuk iklim koşullarında, tasarım tipik olarak ısı kayıplarını en aza indirmeye ve güneş kazançlarını optimize etmeye odaklanmaktadır. Daha ılıman iklimlerde, geliştirilmiş pencere nitelikleri de dahil olmak üzere ılımlı yalıtım yeterlidir, ancak öte yandan, yaz aylarında bina performansı daha dikkatli bir değerlendirme gerektirir. Daha sıcak iklimlerde yalıtım gereksinimleri tekrar artar ve pencerelerden, duvarlardan ve çatılardan gelen güneş yükleri sınırlandırılmalıdır. Bu çalışmada Azerbaycan iklim koşulları yönünde pasif ev inşaatı ile ilgili bilgiler yer almaktadır. Tezin amacı, Azerbaycan Cumhuriyetinde pasif bir ev inşa etme olasılığını belirlemektir. Araştırmanın kapsamı- pasif ev teknolojileridir. Bu araştırma tezinde Azerbaycan'da iklim ve kentsel oluşuma uyumlu olarak önerilen yeni teknoloji ve yapım teknikleri yolu ve yöntemleriyle "pasif ev" tasarımı ve uygulamasının olası durumu için bir yöntem ortaya koymaktadır.
The passive home represents a performance-based energy standard for high efficiency buildings that can naturally regulate climate without mechanical support. The difference between active houses is that automation is a very focused point in passive and hybrid homes. The reason is to achieve maximum efficiency by saving energy. It is clearly known that it is valid for all climates of the world. In cold climate conditions, the design typically focuses on minimizing heat losses and optimizing solar gains. In warmer climates, moderate insulation is sufficient, including improved window attributes, but on the other hand, building performance requires a more careful evaluation during the summer months. In warmer climates, insulation requirements increase again and solar loads from Windows, walls and roofs must be limited. This study contains information about the construction of a passive home in the direction of Azerbaijan climate conditions. The purpose of the thesis is to determine the possibility of building a passive home in the Republic of Azerbaijan. The scope of the research is passive home technologies. In this research thesis, the new technology and construction techniques proposed in accordance with climate and urban formation in Azerbaijan provide a method for the possible situation of "passive home" design and implementation.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=CG8WvdvvxJP04Unr7Yecf_piOPpHJnVdX1RhzuKG56GbFe5QLFJJltA49m2J1IAJ
https://hdl.handle.net/20.500.13087/2987
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

106
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.