Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/2985
Title: Mimarlıkta etkileşimli medya tasarımlarının fayda potansiyellerinin incelenmesi
Other Titles: Investigation of the utility potentials of interactive media designs in architecture
Authors: Üstün, Berna
Aksu, Işıl
Keywords: Mimarlık
Architecture
Medya Mimarlığı
Etkileşimli Medya Mimarlığı
Kamusal Mekânda Medya Mimarlığı
Media Architecture
Interactive Media Architecture
Media Architecture in Public Space
Issue Date: 2022
Publisher: Eskişehir Teknik Üniversitesi
Abstract: Teknolojinin gelişmesiyle birlikte hayatımızın her alanına dâhil olan medya tasarımları, kentsel kamusal mekânlarda da yer almaktadır. Kent kullanıcılarının sosyalleşmesine, yeni deneyimler yaşamasına ve nitelikli vakit geçirmesine imkân sağlayan medya tasarımları, 21.yüzyıl kentlerine ait kamusal mekânların ortak özelliği olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada, kamusal mekânda farklı ölçek, form ve amaçlarla var olan medya tasarımlarının kullanıcılar ile kurduğu etkileşimin analizi yapılarak, medya mimarlık ürünlerinin sanat nesnesi olmanın ötesinde, kente ve kent kullanıcılarına sağladığı fayda potansiyelleri ve bu potansiyellerin nasıl farklılaşabileceğini sorgulamaktadır. Bu sorgulama, 1999-2021 yılları arasında medya mimarlığı kapsamında üretilmiş olan ve farklı kategorilerde gruplandırılmış 279 tasarım üzerinden gerçekleşmiştir. Bu çalışma yirmi yıllık bir geçmişe sahip olan yeni medya mimarlığının fayda potansiyellerini irdelerken, medya tasarımlarının aşırı teknoloji barındıran yapım ve kullanım süreçlerinin doğaya olan etkilerine eleştirel bir bakış sunmaktadır.
With the development of technology, media designs that are included in all areas of our lives are also involved in urban public spaces. Media designs that allow city users to socialize, have new experiences and spend quality time appear as a common feature of public spaces belonging to 21st-century cities. In this study, the interaction of media designs, which exist in a public space with different scales, forms, and purposes, with users is analyzed, and the utility potential of media architecture products to the city and city users, beyond being an object of art, is questioned. This questioning took place through 279 designs that had been produced under media architecture between 1999 and 2021 and grouped into different categories. While this study scrutinizes the utility potentials of new media architecture, which has a history of two decades, it also provides a critical view of the effects of extreme technological construction and use processes of media designs on nature.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=5XiSE4yCP_gmnukpMEp65dFoOPWtzoCeg1r4S_T4EdRSmf5vXwV9arS8fWOAnNZE
https://hdl.handle.net/20.500.13087/2985
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

90
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.