Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/2974
Title: SiC-B4C-TiB2 kompozitinin üretimi ve karakterizasyonu
Other Titles: Production and characterization of SiC-B4C-TiB2 composite
Authors: Turan, Servet
Afşar, Burak
Keywords: Savunma ve Savunma Teknolojileri
Defense and Defense Technologies
Seramik Mühendisliği
Ceramic Engineering
Issue Date: 2022
Publisher: Eskişehir Teknik Üniversitesi
Abstract: Silisyum Karbür, sahip olduğu üstün mekanik özellikler sayesinde havacılık, savunma sanayi, otomativ ve aşındırıcı sektörleri ön plana çıkmak üzere birçok alanda kullanılır. Yüksek sertliğe sahip B4C ve yüksek kırılma tokluğuna sahip TiB2 ilavesi yapılan SiC, balistik zırh malzemesi olarak kullanılmak üzere üretilmiştir. Bu çalışmada, farklı sinterleme parametrelerinin üretilen SiC-B4C-TiB2 kompozitinin mekanik özelliklerini nasıl etkilediği ve başlangıç malzemesi olarak TiC kullanmakla TiB2 kullanmak arasındaki mekanik farkların ne olduğu incelenmiştir. Birlikte öğütülen tozlar SPS yöntemiyle farklı sıcaklık, basınç, sinterleme süresi parametreleriyle sinterlenmiş, sinterlenen ürünlerin karakterizasyon çalışmaları yapılmıştır. Sinterleme sonrası oluşan numunelerin Arşimet yöntemiyle yoğunluk ve relatif yoğunluk değerleri bulunmuş, indentasyon yöntemi ile Vickers mikrosertlik ve kırılma tokluğu değerleri ölçülmüştür. Sinterleme sonrası oluşan fazların karakterizasyonu X-ışınları Difraksiyonu (XRD) ve Taramalı Elektron Mikroskopu (SEM) kullanarak yapılmıştır. Sonuçlara bakılarak en iyi mekanik özelliklerin yüksek sinterleme sıcaklıkları ve yüksek sinterleme basınçlarında elde edildiği gözlemlenmiştir. Başlangıç tozu olarak TiB2 kullanılan tozlar, başlangıç tozu olarak TiC kullanan tozlara göre daha iyi sonuçlar elde edilmesini sağlamıştır.
Due to superior mechanical properties, Silicon Carbide can be used in aerospace, military defence, automative and abrasive applications. SiC with addition of hightoughness B4C and high-fracture toughness TiB2 is produced to be used as balistic armor material. This study investigates how different sintering parameters change the mechanical properties of SiC-B4C-TiB2 composite. Also, how using TiC and TiB2 powders as starting material changes the mechanical properties of final product is observed. The powders which grinded together are sintered with different sintering temperature, sintering pressure and sintering time and characterized after sintering. The density and relative density of samples are obtained with Archimedes principle, and the Vickers microtoughness and fracture toughness of samples are obtained with indentation methods. The phases formed after sintering are investigated via X-ray Diffraction (XRD) and Scanning Electron Microscopy (SEM). The results showed that the best mechanical properties obtained with high sintering temperatures and high sintering pressures. Using TiB2 as starting material gives better results than using TiC as starting material.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=5XiSE4yCP_gmnukpMEp65YzsCKo0iGnfnw9WJA4uSOz9r8gG5rYVySXLvwEDI6O9
https://hdl.handle.net/20.500.13087/2974
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

16
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.