Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/2945
Title: 2018 Türk bina deprem yönetmeliğine göre karma bir yapının analizi
Other Titles: A mixed building analysis acording to 2018 Turkish building earthquake regulation
Authors: Taşkın, Kıvanç
Özel, Hatice Boncuk
Keywords: İnşaat Mühendisliği
Civil Engineering
Issue Date: 2022
Publisher: Eskişehir Teknik Üniversitesi
Abstract: Türkiye son yıllarda doğal afetlerden çok etkilenmektedir. Bu doğal afetlerin en önemlisi ise depremlerdir. Bu sebeple son yıllarda ülkemizdeki yönetmelikler günümüz şartlarına göre yenilenmiştir. Bunlardan en önemlileri 2016 yılında yürürlüğe giren ÇELİK YAPILARIN TASARIM, HESAP VE YAPIM ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK ile 2018 yılında yürürlüğe giren TÜRK BİNA DEPREM YÖNETMELİĞİ'dir. Ülkemizde üretilen yapı stoğunun çoğunu betonarme yapılar oluşturmaktadır. Son yirmi yılda buna ek olarak çelik yapı stoğu da özellikle endüstri bölgelerinde artmıştır. 2000'li yılların başından itibaren artan talep ve ihtiyaca göre yüksek katlı yapılar, biyokimyasal tesisler vb. yapılarda hem betonarme hem de çelik bir arada kullanılmaya başlanmış olup; kompozit yapıya bir geçiş yaşanmıştır. Bu çalışmada ise hem betonarme bir yapı hem de onun üstüne inşa edilen bir çelik yapıdan oluşan karma bir yapı ele alınmıştır. İncelenen yapı 2800 m2'lik toplam alanı olan ilk iki katı betonarme diğer sekiz katı çelik yapı on katlı bir KARMA YAPIDIR. 2017 yılında tasarlanıp Afyon ilinde inşa edilen bu yapının aynısının 2019 da yeni yönetmeliğe göre tekrar tasarlanmıştır. Böylelikle eski ve yeni yönetmeliklere göre betonarme yapının davranışı STA4-CAD programı kullanılarak incelenmiştir. Çelik yapı ise SAP2000 programında çözülmüş olup en alt kolonlardaki kesit tesirleri betonarme yapıya dışarıdan yük olarak verilmiştir. Tam bir karşılaştırma yapılabilmesi için de betonarme ve çelik yapı SAP2000 programı kullanılarak bir arada çözülmüştür. Bulunan sonuçlar taban kesme kuvvetleri, periyotlar, kritik kesitlerdeki kesit tesirleri bakımından karşılaştırılmıştır.
Turkey has significantly been affected by natural disasters in recent years, and the most important of these natural disasters are earthquakes. For this reason, the regulations in our country have been renewed in recent years according to today's conditions. The most important of these are the REGULATION ON DESIGN, ACCOUNT, AND CONSTRUCTION PRINCIPLES OF STEEL STRUCTURES, which came into force in 2016, and the TURKISH BUILDING EARTHQUAKE REGULATION, which entered into force in 2018. Most of the building stock produced in our country consists of reinforced concrete structures. In addition to this, the supply of steel structures has increased in the last two decades, especially in industrial areas. According to increasing demand and need since the beginning of the 2000s, high-rise buildings, biochemical facilities, etc., both reinforced concrete and steel have been used together in structures; There has been a transition to the HYBRID system. This study discusses a composite structure consisting of both a reinforced concrete structure and a steel structure built on top of it. The system examined is a ten-floor MIXED BUILDING with a total area of 2800 m2. The first two floors are reinforced concrete, and the other eight floors are steel. According to the new regulation, the same building, which was designed in 2017 and built-in Afyon, was redesigned in 2019. Thus, the behavior of the reinforced concrete structure according to the old and new regulations was examined using the STA4-CAD program. The steel structure is solved in the SAP2000 program, and the cross-section effects on the lowest columns have been given to the reinforced concrete structure as an external load. To make a complete comparison, reinforced concrete and steel structure were solved using the SAP2000 program. The results were compared based on base shear forces, periods, and section effects at critical sections.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=5XiSE4yCP_gmnukpMEp65RQN-IHM_OZUlwrRbdo_inuGk0CBI7xkXQPhgsdyvcnu
https://hdl.handle.net/20.500.13087/2945
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

88
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.