Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/2937
Title: Eskişehir ilindeki enerji tüketim kaynaklı sera gazlarının envanterinin belirlenmesi ve analizi
Other Titles: Determination and analysis of the inventory of energy consumption sourced greenhouse gases in Eskisehir
Authors: Türe, Cengiz
Hasanova, Sakina
Keywords: Enerji
Energy
Issue Date: 2022
Publisher: Eskişehir Teknik Üniversitesi
Abstract: Dünyada insan faaliyetleri sonucu atmosfere salınan sera gazları sanayi devrimden bu yana hızla artmaktadır. Bu gazların emisyonlarındaki artış nedeniyle gezegenimizde yaşanmaya başlayan küresel ısınma ve iklim değişikliği, tüm ülkelerde farklı düzeyde sosyo-ekonomik ve sosyo-ekolojik zararların yaşanmasını hızlandırmıştır. Bu sürecin bir sonucu olan iklim değişikliği ile mücadelenin ilk ve en önemli aşamasını ise farklı kaynaklardan gerçekleşen kentsel sera gazı emisyonlarının envanterinin hazırlanması oluşturmaktadır. Bu yüksek lisans tez çalışmasında, 2019 yılında Eskişehir ilinde gerçekleşen elektrik, doğalgaz, akaryakıt ve LPG tüketiminden kaynaklanan sera gaz envanteri çıkarılarak analiz edilmesi amaçlanmıştır. Sera gazı emisyonlarına ilişkin hesaplamalar yapılırken IPCC (Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli) tarafından belirlenen uluslararası geçerliliği olan default emisyon ve dönüşüm faktörleri kullanılarak tüm sera gazları karbondioksit eşdeğerlerine dönüştürülerek hesaplanmıştır. Bu tez çalışmasında, elde edilen sonuçlara baktığımızda 2019 yılı için toplam 13.792.308,95 MWh'lik bir tüketime karşılık 4.000.830,72 tCO2(eşd) salımı gerçekleştiği belirlenmiştir. Ayrıca kişi başına gerçekleşen sera gazı salımı ise 4,45 tCO2(eşd) olarak hesaplanmıştır. İklim değişikliğiyle mücadele politikalarının evrenselde yerele belirlendiği, ancak bu politikalara dayalı uygulamalarının yerelden evrensele gerçekleşmesinin öngörüldüğü düşünüldüğünde, ortaya konulan sonuçların Eskişehir için yapılacak stratejik iklim değişikliği eylem planlamaları için önemli bir veri tabanı oluşturacağına inanıyoruz.
Greenhouse gases released into the atmosphere as a result of human activities in the world have been increasing rapidly since the industrial revolution. Global warming and climate change, which started to be experienced on our planet due to the increase in the emissions of these gases, has accelerated the socio-economic and socio-ecological damages at different levels in all countries. The first and most important step in the fight against climate change, which is a result of this process, is the preparation of an inventory of urban greenhouse gas emissions from different sources.This master thesis, it is aimed to analyze the greenhouse gas inventory arising from electricity, natural gas, fuel, and LPG consumption in Eskişehir in 2019. While calculating greenhouse gas emissions, all greenhouse gases have been calculated by converting them into carbon dioxide equivalents, using the internationally valid default emission and conversion factors determined by the IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). When we look at the results obtained in this thesis study, it was determined that the total consumption of 13,792,308.95 MWh for 2019 was realized as 4,000,830,72 tCO2 emissions. In addition, greenhouse gas emissions per capita were calculated as 4.45 tCO2. Considering that the policies to combat climate change are determined locally in the universal, but the implementations based on these policies are foreseen to be realized from the local to the universal, we believe that the results will form an important database for the strategic climate change action plans to be made for Eskişehir.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=5XiSE4yCP_gmnukpMEp65SBVzAD_1y9EtPcxgvaRaZF1ac9e3veXGyOHKxAU665R
https://hdl.handle.net/20.500.13087/2937
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

20
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.