Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/2923
Title: Değişken komşuluk arama yöntemi ile otomatik stoklama ve erişim sisteminde isteklerin sıralanması ve dijital ikiz alt yapısının oluşturulması
Other Titles: Ordering requests in automated storage and retrieval system by variable neighborhood search method and creating the digital twin infrastructure
Authors: Öztürk, Gürkan
Arınmış, Hatice Merve
Keywords: Endüstri ve Endüstri Mühendisliği
Industrial and Industrial Engineering
Issue Date: 2022
Publisher: Eskişehir Teknik Üniversitesi
Abstract: Günümüzde hızla gelişen teknolojiler sayesinde her alanda maliyetleri en aza indirebilecek teknolojiler mevcut. Bunlardan bir tanesi de otomatik depolar. Bu depolarda toplanan stoklama ve erişim taleplerini sıralayarak sistemi daha verimli hale getirmek mümkün. Bu çalışma kapsamında istekleri sıralamak için meta sezgisel bir yöntem olan değişken komşuluk arama kullanılmış ve bu yöntemin ana sorularını oluşturulan komşuluk yapısı ve durdurma kriteri için deney tasarımı yapılarak her bir değişkenin sonuçları nasıl etkilediği incelenmiştir. Farklı depo yapılarında çalışmaya uygun bir simülasyon program tasarlanmış ve belli aralıklarla sıralama algoritması çalıştırılarak sonuçları incelenmiştir. Böylece gelecek dönemler için belli bir sistemin birebir aynısını yansıtan ve burada elde edilen sonuçlar doğrultusunda karar vericiye yardımcı olabilecek bir dijital ikiz alt yapısı oluşturulmaya çalışılmıştır.
Today, thanks to rapidly developing technologies, there are technologies that can minimize costs in every field. One of them is automatic warehouses. It is possible to make the system more efficient by sorting the storage and retrieval requests collected in these warehouses. Within the scope of this study, variable neighborhood search, which is a meta-heuristic method, was used to rank the requests, and an experimental design was made for the neighborhood structure and stopping criterion, which were the main questions of this method, and how each variable affected the results was examined. A simulation program suitable for working in different warehouse structures was designed and the results were examined by running the sorting algorithm at regular intervals. Thus, it has been tried to create a digital twin infrastructure that reflects exactly the same system for future periods and can help the decision maker in line with the results obtained here.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=5XiSE4yCP_gmnukpMEp65alkk7U0H38sl5iSgK4DxARntsHq9-L4gdkKBdukm5R-
https://hdl.handle.net/20.500.13087/2923
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

26
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.