Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/2914
Title: Çimento tesislerinde kullanılacak olan atıktan türetilmiş yakıt özelliklerinin belirlenmesi ve validasyonu
Other Titles: Validation and determination of refuse derived fuel properties to be used in cement plants
Authors: Banar, Müfide
Yorulmaz, Özge
Keywords: Çevre Mühendisliği
Environmental Engineering
Issue Date: 2022
Publisher: Eskişehir Teknik Üniversitesi
Abstract: Bu tezde, çimento fabrikalarında kullanılmakta olan Atıktan Türetilmiş Yakıtların (ATY) çevresel ve ekonomik açıdan değerlendirilerek atığın fırına beslenmeden önce çeşitli parametrelerin tespiti ve uygun olmayan ATY'lerin yakılması durumunda ortaya çıkabilecek sorunların giderilmesine katkı sağlayabilecek yaklaşımların geliştirilmesi hedeflenmiştir. Çimento fırınına beslenecek olan ATY'nin en kritik parametresi klor değeridir. Bununla birlikte nem, kül, uçucu madde miktarı, karbon, hidrojen, azot, kükürt ve ısıl değer de atığın uygunluğu açısından kontrol edilmesi gereken diğer parametrelerdir. Temin edilen ATY numunelerinin laboratuvarda nem, kül, uçucu madde, elementel analiz (C, H, N, O ve S), ısıl değer ve klor analizleri yapılarak özellikleri belirlenmiş ve elementel analiz, klor ve ısıl değer analizleri için validasyon çalışmaları ile elde edilen sonuçların güvenilirliği ve doğruluğu kontrol edilmiştir.
By evaluating the Refuse Derived Fuels (ATY) used in cement plants from an environmental and economic point of view, it is aimed to determine various parameters of the waste before it is fed to the kiln and to develop approaches that can contribute to the elimination of problems that may arise in the case of incineration of inappropriate ATYs. The most critical parameter of ATY, which will be fed to the cement kiln, is the chlorine value. In addition, moisture, ash, amount of volatile matter, carbon, hydrogen, nitrogen, sulfur and calorific value are also parameters that should be controlled in terms of the suitability of the waste. Moisture, ash, volatile matter, elemental analysis (C, H, N, O and S), calorific value and chlorine analyzes of the supplied ATY samples were performed in the laboratory. In addition, validation studies were carried out for elemental analysis, chlorine and calorific value analyses, and the reliability and accuracy of the studies were checked.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=5XiSE4yCP_gmnukpMEp65Qg9VpAcCA8WJqZ1tZN_oGSU3kIkAJWyJRjmQPIYta_X
https://hdl.handle.net/20.500.13087/2914
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

16
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.