Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/2912
Title: Piston ve turboprop motorlu uçakların partikül madde (PM) emisyonları
Other Titles: The particulate matter (PM) emissions of piston and turboprop engine aircraft
Authors: Gaga, Eftade Emine
İlhan, Soner Özenç
Keywords: Çevre Mühendisliği
Environmental Engineering
Issue Date: 2021
Publisher: Eskişehir Teknik Üniversitesi
Abstract: Bu tez çalışması kapsamında, 2018 ve 2019 yılları arasında piston motorlu uçakların partiku?l madde emisyonları örneklenmiştir. Çalışma Eskişehir Teknik Üniversitesi kampu?su?nde bulunan Hasan Polatkan Havaalanında gerçekleştirilmiştir. Örneklemeler, uçak yer koşullarında ve park pozisyonundayken gerçekleştirilmiştir. Örneklemeler, altı faklı motor gu?ç devri ve u?ç farklı yakıt karışımı koşullarında gerçekleştirilmiştir. Örnekleme su?recinde motor ile ilgili bazı parametrelerde kayıt altına alınmıştır. Toplanan partiku?l madde örneklerinde iz element analizleri, elektron mikroskobu analizleri gerçekleştirilmiştir. Ku?tle emisyonları ve iz element sonuçları için emisyon faktöru? hesaplamaları gerçekleştirilmiştir. Partiku?l madde ku?tle emisyon sonuçlarına bakıldığında, du?şu?k ve yu?ksek motor gu?ç seviyelerinde ku?tle emisyonlarının ortalama motor gu?ç seviyesinden daha yu?ksek olduğu göru?lmu?ştu?r. İz element analiz sonuçlarında ise bu tu?r bir sonuç gözlenememiştir. Pb, Na,Al, S, Ca, In ve Sn elementlerinin iz elementi analizlerinde ön plana çıktığı göru?lmu?ştu?r. Aynı zamanda örnekleme yapılan uçakların gerçek uçuş verileri ile havaalanı ve çevresindeki partiku?l madde ve iz element emisyon değerleri incelenmiştir.
Within the scope of this thesis, particulate matter emissions of piston engine aircraft between 2018 and 2019 were sampled. The study was carried out at Hasan Polatkan Airport located on the campus of Eskişehir Technical University. Sampling was carried out with the aircraft in ground conditions and in the park position. Sampling was carried out under six different engine power cycles and three different fuel mixture conditions. During the sampling process, some parameters related to the engine were recorded. Trace element analyses and electron microscopy analyzes were performed on the collected particulate matter samples. Emission factor calculations were performed for mass emissions and trace element results. When the particulate matter mass emission results are examined, it is seen that the mass emissions are higher than the average engine power level at low and high engine power levels. Such a result was not observed in the trace element analyzis results. It has been observed that Pb, Na, Al, S, Ca, In and Sn elements come to the fore in trace element analyzes. At the same time, the actual flight data of the sampled aircraft and the particulate matter and trace element emission values in and around the airport were examined.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=CG8WvdvvxJP04Unr7Yecf4oYXNXov0Gcae3RA3E8g83gCOB_9xWAF39vJ4VFcFgc
https://hdl.handle.net/20.500.13087/2912
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

24
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.