Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/291
Title: Hibrit yenilenebilir enerji sistemleri ile entegre akıllı şebekenin modellenmesi ve simülasyonu
Other Titles: Modeling and simulation of smart grid integreted with hybrid renewable energy systems
Authors: Demir, Zafer
Aydın, Ömer
Keywords: Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
Electrical and Electronics Engineering
Enerji
Energy
Hibrit enerji
Hybrid energy
Yenilenebilir enerji
Renewable energy
Yenilenebilir enerji kaynakları
Renewable energy resources
Issue Date: 2020
Publisher: Eskişehir Teknik Üniversitesi
Abstract: Giderek artan dünya nüfusu ve fosil yakıt rezervlerinin azalan bir eğri oluşturması sebebiyle enerji kaynağı olarak alternatif arayışlara yönelinmiştir. Fosil yakıtların oluşum hızı, tüketim miktarının yıllara göre artmasına paralel bir süreç sergilememektedir. Günümüzde ne kadar alternatif öneriler ortaya atılsada henüz bunları tercih etme yoluna tam anlamıyla gidilememiştir. Enerji üretimi açısından ön plana çıkan kömür, petrol, doğalgaz gibi fosil yakıtların tüketimi ve bu kaynakların doğada hızla tükenmesi bizlerin yenilenebilir enerji kaynakları kullanımını zorlaştırmıştır. Bu enerji kaynaklarının avantajları incelendiğinde en önemli özelliklerinden biri hibrit olarak kullanılabilmeleridir. Hibrit sistemler farklı enerji kaynaklarının birlikte kullanımına ve yenilenebilir enerji kaynaklarının mevcut sisteme entegrasyonuna olanak sağlamaktadır. Bu çalışma hibrit yenilenebilir enerji sistemlerinin örnekleri ve mevcut sistemlere entegrasyonunun nasıl yapılacağı hakkında bilgi vermektedir. Önemli mali destekler sonucunda bu sistemler günümüzde kurulmaya ve kullanılmaya başlanmıştır; ancak bu sistemlerin kurulumu için alt yapının güçlendirilmesi ve araştırma-geliştirme çalışmalarının arttırılması gerekmektedir. Rüzgar, güneş gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının stabilitesi ortam koşullarına bağlı olduğu için akıllı şebekelere entegrasyonu ile iletim ve dağıtım konusunda enerji arz güvenliğini daha üst noktalara taşımış olur. Bu çalışmada yenilenebilir enerji sistemlerinin modellemesi yanında akıllı şebekelere entegrasyonu da incelenmiştir.
Due to the increasing world population and fossil fuel reserves forming a decreasing curve, they have sought alternative searches as an energy source. The rate of formation of fossil fuels does not show a process parallel to the increase in consumption amount over the years. Today, no matter how alternative suggestions have been put forward, it has not been possible to choose them yet. The consumption of fossil fuels such as coal, petroleum, natural gas, which come to the fore in terms of energy production, and the rapid depletion of these resources in nature have made it difficult for us to use renewable energy sources. When the advantages of these energy sources are examined, one of its most important features is that they can be used as hybrid. Hybrid systems allow the use of different energy sources together and the integration of renewable energy sources into the existing system. This study provides information about examples of hybrid renewable energy systems and how to integrate them into existing systems. As a result of important financial supports, these systems have started to be established and used today; however, the infrastructure and strengthening of research and development activities should be increased for the installation of these systems. As the stability of renewable energy sources such as wind and solar depends on the ambient conditions, it increases the energy supply security in terms of transmission and distribution with its integration into smart grids. In this study, besides the modeling of renewable energy systems, their integration into smart grids was also examined.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=fl0Kw4p1rmMDotyKRdYv1B4z9PGF5Xb0DVB3v-vmdrEco-NqsEMdSWPPmlwbO62t
https://hdl.handle.net/20.500.13087/291
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

28
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.