Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/2900
Title: Su dezenfeksiyonu sonrası yan ürün olarak oluşan bromokloroasetonitrilin ın vıtro değerlendirilmesi
Other Titles: In vitro evaluation of bromochloroacetonitrile formed as a by-product after water disinfection
Authors: Koparal, Ayşe Tansu
Fayadoğlu, Elif
Keywords: Biyoloji
Biology
Biyoteknoloji
Biotechnology
Issue Date: 2021
Publisher: Eskişehir Teknik Üniversitesi
Abstract: Su yaşamın devamlılığı için hayati öneme sahiptir. Suyun yeryüzünde yaşam sistemi için gerekli olup insanın hayatta kalabilmesi için vazgeçilmez bir besin kaynağı olduğu açıktır. Güvenli kalitede su tüketimi amacıyla suyun dezenfeksiyonu yapılmaktadır. Su dezenfeksiyonunda kimyasal dezenfektanların kullanılmasının istenmeyen sonucu olarak bazı dezenfeksiyon yan ürünleri (DYÜ) oluşmaktadır. Literatürde 700'den fazla dezenfeksiyon yan ürününün olduğu ve insan sağlığı üzerinde ciddi risk oluşturduğu belirlenmiştir. Dezenfeksiyon yan ürünlerinin bazılarının sitotoksik, genotoksik, kanserojen ve teratojen oldukları bildirilmiştir. Tez çalışmasında su dezenfeksiyonu sonrasında oluşan çeşitli dezenfeksiyon yan ürünlerinden Haloasetonitril (HAN) grubunda bulunan bromokloroasetonitrilin su ile yıkama, banyo ve yüzme yoluyla sürekli temas halindeki vücudumuzun ilk bariyeri olan deri üzerindeki sitotoksik etkileri; insan keratinosit hücre hattı olan HaCaT hücrelerinde MTT, LDH ve ROS test yöntemleri kullanılarak araştırılmıştır. Ayrıca BCAN'in hücre kültüründe yara iyileşmesi üzerindeki etkisi çizik yara deneyi ile incelenmiştir. BCAN'in 40 µM'lık konsantrasyonunun 48 saatlik uygulama sonrasında hücre sayısında kontrole göre yaklaşık %50 oranında hücre sayısında azalmaya neden olduğu MTT testi sonucunda saptanmıştır. BCAN konsantrasyon artışıyla birlikte LDH artışı olmuştur. BCAN'in artan konsantrasyonlarının HaCaT hücrelerinde ROS üretimini indüklediği gözlemlenmiştir. BCAN'in 5, 10 ve 20 µM'lık konsantrasyonlarının yara iyileşmesi üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olmadığı, 40, 60 ve 80 µM'lık toksik konsantrasyonlara çıkıldığında ise yara iyileşmeyi yavaşlatıcı etkiye sahip olduğu belirlenmiştir.
Water is vital for the continuity of life. It is clear that water is necessary for the life system on earth and is an indispensable food source for human survival. Disinfection of water is carried out in order to consume safe quality water. Some disinfection by-products (DBP) are formed as an undesirable result of using chemical disinfectants in water disinfection. It has been determined in the literature that there are more than 700 disinfection by-products and pose a serious risk to human health. Some of the disinfection by-products have been reported to be cytotoxic, genotoxic, carcinogenic and teratogenic. In the thesis study, the cytotoxic effects of bromochloroacetonitrile in Haloacetonitrile (HAN) group, which is one of the various disinfection by-products formed after water disinfection, on the skin, which is the first barrier of our body in constant contact with water, bathing and swimming; MTT in HaCaT cells, the human keratinocyte cell line; It was investigated using LDH and ROS test methods. In addition, the effect of BCAN on wound healing in cell culture was investigated by the scratch test. As a result of the MTT test, it was determined that the 40 µM concentration of BCAN caused a decrease in the cell number of approximately 50% compared to the control after 48 hours of application. There was an increasing of LDH in the same time with the increasing of BCAN concentration. Increasing concentrations of BCAN have been observed to induce ROS production in HaCaT cells. It was determined that concentrations of 5,10 and 20 µM of BCAN did not have a negative effect on wound healing, but when toxic concentrations of 40, 60 and 80 µM were increased, it had a slowing effect on wound healing.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=RjZwH00oMG4iNa5Sgvlgg3TJ0m2FHw4g3YsIVz1JCLB56jDXiZt9iMAPT5Y6rVPX
https://hdl.handle.net/20.500.13087/2900
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

24
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.