Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/2898
Title: Makrofaj hücrelerinde seramidaz inhibitörlerinin rolleri
Other Titles: Roles of ceramidase inhibitors in macrophage cells
Authors: Alanyalı, Filiz
Algı, Osman
Keywords: Biyoloji
Biology
Issue Date: 2022
Publisher: Eskişehir Teknik Üniversitesi
Abstract: Kanser ülkemizde de ilk sıralarda yer alan dünya çapında kendisini gösteren ölümcül hastalıklardan birisidir. Bu hastalık bulunduğu bölgeyle kısıtlı kalmayıp çevresindeki dokuları da etkilemekle birlikte hücre döngüsü düzenlenmesindeki kontrol mekanizmalarını da negatif yönde etkilemektedir. Bu çalışmada RAW 264.7 hücreleri üzerine farklı konsantrasyonlarda ceranib-2 uygulanarak 24 ve 48 saatlik inkübasyon sonucu MTT yöntemiyle sitotoksisite etkisi tespit edilmiştir. Bu inkübasyon süresi sonunda ceranib-2'nin uygulandığı en düşük konsantrasyondan itibaren mitokondriyal aktivitede dozla ilişkili olarak canlılık yüzdesinde belirgin azalmalar gözlenmiş, IC50 konsantrasyonu belirlenmiştir. Hücrelerdeki apoptoz durumunu belirlemek için Anneksin V yöntemi ve hücrelerdeki morfolojik değişimleri gözlemlemek amacıyla konfokal mikroskobi yöntemi uygulanmıştır. Bu yöntemler sonucunda elde edilen veriler gözlemlenmiş, istatiksel olarak analizi yapılmıştır. Ceranib-2'nin RAW 264.7 hücrelerinde uygulanan doz konsantrasyonuna ve süreye bağlı olarak sitotoksik ve antiproliferatif etki gösterdiği tespit edilmiştir.
Cancer is one of the deadly diseases worldwide, which is one of the first in our country. This disease is not limited to the region where it is located, and affects the surrounding tissues, as well as negatively affecting the control mechanisms in cell cycle regulation. In this study, different concentrations of ceranib-2 were applied to RAW 264.7 cells and the cytotoxicity effect was determined by MTT method after 24 and 48 hours of incubation. At the end of this incubation period, significant decreases were observed in mitochondrial activity, dose-related percentage of viability, starting from the lowest concentration at which ceranib-2 was applied and the IC50 concentration was determined. Annexin V method was used to determine the apoptosis status in cells and confocal microscopy method was used to observe morphological changes in cells. The data obtained as a result of these methods were observed and statistically analyzed. It has been determined that Ceranib-2 has cytotoxic and antiproliferative effects in RAW 264.7 cells depending on the dose concentration and time applied.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=5XiSE4yCP_gmnukpMEp65WqqjYxWERP1m4iMYXbeT3eU3dgS4-G-KzRXkDZEzILX
https://hdl.handle.net/20.500.13087/2898
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

28
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.